Menu

Võru Linnavolikogu istung 14. veebruaril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Loa andmine kohustuste võtmiseks

Võru Linnavalitsusele anti luba veoauto kapitalirendi lepingu sõlmimiseks võtta aastateks 2018–2021 kohustusi kuni 35 000 eurot. Autot kasutatakse linna kalmistul ja heakorratöödel.

Riigihangete seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Riigihangete seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ja avaliku sektori hankija  ülesanded otsustati delegeerida Võru Linnavalitsusele.

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra muutmine

Muudeti Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määrust nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord". Määrus viidi kooskõlla kehtiva sotsiaalhoolekande seadusega, muudeti sätteid, mis puudutavad lapse asendushoolduse valdkonda ning lisati uus toetuse liik – hoolduspere vanema toetus.
Tõsteti sünnitoetuse esimese osa makset seniselt 65-lt eurolt 100-le eurole.  
Samuti tõsteti elluastumistoetuse määra seniselt 320-lt eurolt 500-le eurole
Määrus jõustub 2018. aasta 1. märtsil.

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Kehtestati asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamise ning rahastamise tingimused ja kord.

Kohustuste võtmine ja garantii andmine

Osaletakse kaasfinantseerijana MTÜ Toetuskeskus Meiela projektis "Erihoolekandetaristu rajamine Võru linna" ERF meetme "Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine" raames. Otsustati toetada teenuskohtade suurendamise projekti summas 6000 eurot ning linnavalitsusele anti luba garantii andmiseks.

Otsuse "Linnavara otsustuskorras võõrandamine" muutmine

Muudeti Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 otsust nr 18 "Linnavara otsustuskorras võõrandamine". Muudatuse kohaselt anti linnavalitsusele luba võõrandada Liiva tn 21 kinnistu otsustuskorras mittetulundusühingule Toetuskeskus Meiela hinnaga 91 000 eurot.

Loa andmine linnavara võõrandamiseks otsustuskorras

Linnavalitsusele anti luba võõrandada otsustuskorras katastriüksus aadressiga Kraavi tn 2a  // 2b, Võru, mittetulundusühingule Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus, hinnaga 14 000 eurot.

Revisjonikomisjoni 2018. aasta kontrollimiste tööplaan

Kinnitati Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2018. aasta kontrollimiste tööplaan:

1. Võru Linnavalitsuse dokumendihalduse registri kontrollimine 2016 – 2017 (märts – mai)
2. 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande läbivaatamine, aruande koostamine (mai – juuni)
3. Huvide deklaratsioonide kontrollimine (juuni)
4. Lasteaia Sõleke 2017. aasta eelarvevahendite kontrollimine (oktoober – november)

Võru Linnavolikogu 24. novembri 2017 otsuse nr 58 "Võru Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine

Kultuurikomisjoni liikmeteks määrati Merle Koik, Andy Karjus, Erja Arop, Ülle Voitka, Kasper Keps, Eliise Abel, Timo Tammik ja Olavi Nassar.

15 PÄEVA ENIMLOETUD