Menu

Võru Linnavolikogu istung 20. septembril

Võru FOTO: VT

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra muutmine

Muudeti sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda, kuhu uue toetuse liigina on lisatud huvitegevuse toetus toimetulekuraskustes peredele. Korra kohaselt vabastatakse ühe huvikooli ühe õppekava õppetasust laps, kelle pere sissetulek on väiksem kui 1,5-kordne toimetulekupiir.

Õpilasele sõidusoodustuse määramise kord

Võeti vastu uue terviktekstina õpilasele sõidusoodustuse määramise kord. Korda lisati Võru linnalt sõidusoodustust saavate isikute hulka lastekaitsespetsialisti või koolikohustuskomisjoni ettepaneku alusel väljaspool Võru linna haldusterritooriumi asuvates koolides õppivad õpilased. Makstav sõidukompensatsioon tõusis 26-lt eurolt 40-le.

Võru linna arengukava 2017–2035

Võeti vastu „Võru linna arengukava 2017–2035“ ning tunnistati kehtetuks Võru Linnavolikogu 21. novembri 2007 määrus nr 67 "Võru linna arengukava aastani 2027. 
Määrus jõustub 15. oktoobril 2017.

Võru linna 2017. aasta lisaeelarve

Võeti vastu Võru linna 2017. aasta lisaeelarve, millega lisatakse eelarvesse Võru linnale ja Võru linna hallatavatele asutustele eraldatud toetused. Lisaeelarve maht on 233 497 eurot.

Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus

Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus delegeeriti alates 1. jaanuarist 2018 täitmiseks omavalitsusüksuste ühiselt täidetavad ülesanded, milleks on maakonna arengu kavandamine ja selle elluviimise suunamine; rahvatervise valdkonna ülesanded, Võru maakonna turvalisusega seotud küsimuste lahendamine, sealhulgas võrgustikutöö maakonnas ja maakonna turvalisuse nõukogu töö koordineerimine; kultuurivaldkonna ülesanded.

Riigivara alla hariliku väärtuse võõrandamise taotlemine

Otsustati taotleda Võrusoo tööstusala arendamiseks Võru linna omandisse riigile kuuluvad Põllu tn 13, Põllu tn 16, Põllu tn 17, Põllu tn 18, Põllu tn 19 ja Põllu tn 20 kinnistud.

Jaoskonnakomisjonide moodustamine

Nimetati 15. oktoobril 2017. a toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide esimehed, liikmed ja asendusliikmed.

Korrakaitsekomisjoni muutmine

Korrakaitsekomisjonist arvati välja Madis Soekarusk ning liikmeteks kinnitati Natalia Mikson, Rando Raudsepp, Kaino Zilmer, Urmas Vahter, Triinu Õispuu.

KUUM

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next