Menu

Võru Linnavalitsuse istung 14. aprillil 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru keskväljak FOTO: Aigar Nagel

AS Võru Vesi poolt korraldatud riigihanke tulemuse kinnitamine

Kinnitati riigihanke tulemused ja sõlmitakse:

riigihankel "Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt: Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd" edukaks osutunud Osale 1 ühispakkuja OÜ Aigren, AS Magma, Taristu Grupp OÜ hankeleping maksumusega 243 789 eurot 44 senti (summa käibemaksuta);

riigihankel "Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt: Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd" edukaks osutunud Osale 3 pakkuja OÜ Wesico Projekt hankeleping maksumusega 1 481 689 eurot 63 senti (summa käibemaksuta).

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Vabaduse tänav T1 (sihtotstarve transpordimaa), määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Räpina mnt 3 katastriüksuse jagamine

Nõustuti Räpina mnt 3 katastriüksuse (pindala 2170 m², sihtotstarve 100% elamumaa) jagamisega kaheks. Määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

Räpina mnt 3, sihtotstarve 100% elamumaa;

Tiigi tn 2a, sihtotstarve 100% elamumaa.

Sundvalduse seadmine

Seatakse tähtajatu sundvaldus aktsiaseltsi Võru Vesi kasuks Põllu tn 1m kinnisasjale (sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa), määrati sundvalduse ala ja tingimused.

Detailplaneeringu kehtestamine

Kehtestati "Pikk tn 6b, 6c ja 6d kinnistute detailplaneering". Detailplaneeringu põhieesmärgiks on kaaluda olemasolevatele tootmiskinnistutele täiendavate ehitusõiguste määramist ja juurdepääsude lisamist.

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse algatamine

Algatatakse Kivi tn 23 kinnistule laohoone püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba kaubandushoone ümberehitamisele asukohaga Räpina mnt 20.

LOE VEEL

LOE VEEL