Menu

Ministeerium tühistas Krabi kooli tegevusloa

  • Kirjutas BNS

Foto: AIGAR NAGEL

Kolmapäeval tühistas haridus- ja teadusministeerium Rõuge vallas asuva Krabi kooli tegevusloa.

Riikliku järelevalve tulemusena võetakse esmakordselt üldhariduskoolilt õpetamisõigus ära.

Krabi kool on erakool, millel oli alatest 2017. aastast tähtajaline tegevusluba põhikoolis õppe läbiviimiseks. Lõppenud aasta detsembris viis haridus- ja teadusministeerium koolis läbi riikliku järelevalve, mille eesmärk oli hinnata, kas kooli õppe- ja kasvatustegevus vastab haridusasutustele kehtestatud nõuetele.

Järelevalve käigus tuvastati olulisi probleeme õppe- ja kasvatustöös, mis puudutasid koolis töötavate õpetajate kvalifikatsiooni, õppetundide pikkust ja mahtu, mittestatsionaarse õppe korraldamist ning hariduslike erivajadustega õpilaste toetamist. 

Tegevusloa kehtetuks tunnistamisel lähtuti mitte üksikutest puudustest, vaid nende koosmõjust ja ulatusest, mis ei võimalda riiklikule standardile vastava hariduse pakkumist. Ministeerium ei ole saanud koolilt tõendeid selle kohta, et olukorda suudetakse lahendada, näiteks ei ole kool esitanud ärajäänud õppetöö järeletegemiseks planeeritud tegevuste kirjeldust koos ajaraamistikuga. Tekkinud olukorras peab ministeerium ainuõigeks otsuseks lõpetada Krabi koolis üldhariduse andmine.

Õppimisvõimalused riiklikule standardile vastavates koolides senistele Krabi kooli õpilastele leiab ministeerium koostöös kohalike omavalitsustega, kus sissekirjutuse kohaselt elavad Krabi koolis õppivad lapsed. Eesmärk on kokku leppida iga õpilase haridustee sujuv jätkamine, vajadusel kaasates Rajaleidja spetsialiste ning pakkudes rahalist tuge koolidele, kuhu õpilased õppima asuvad. Samuti kavandab ministeerium kohtumisi õpilaste vanematega.

Eesti haridussüsteemi kvaliteedi tagamise eeldus on see, et igas üldhariduskoolis vastab õppe- ja kasvatustöö riiklikule standardile – põhiharidust andva kooli tegevus peab olema riigiüleselt võrreldav ja võimaldama õpilastel jätkata samal haridustasemel teises koolis. Eraüldhariduskoolid mitmekesistavad Eesti haridusmaastikku, kuid kompromisse hariduse kvaliteedi suhtes ei saa teha ühelegi õppeasutusele selle omandivormist sõltumata. Juhul, kui kool ei suuda tagada õpilastele õigust saada kvaliteetset haridust, ei täida kool oma ülesannet ning ei saa haridusasutusena tegutseda.

Kooli tegevusloa kehtetuks tunnistamine ei välista uue tegevusloa taotluse rahuldamist juhul, kui kooli pidaja tegevused vastavad seadusega kehtestatud nõuetele.

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD