Menu

Varstu kooli hoolekogu pöördumine

  • Kirjutas Varstu kooli hoolekogu 12. juulil

Ale Spreng Foto Facebook Varstu Kool

Austatud Rõuge vallavolikogu liikmed!
Austatud proua haridus- ja teadusminister Mailis Reps! Austatud proua õiguskantsler Ülle Madise!

Varstu kooli hoolekogu liikmetena tunneme sügavat muret Varstu kooli ja selle kasvandike tuleviku pärast.

16. juunil, kohe pärast Varstu kooli 9. klassi lõpuaktust edastas Rõuge vallavanem Mailis Koger Varstu kooli direktorile tema töölt vabastamise otsuse, üldiseks põhjuseks usalduse kaotamine töötaja vastu töölepingu seaduse § 88 lg 1 p 5 alusel.

Usalduse kaotamisel on tööandja nimetanud mitu juriidilise iseloomuga põhjust, mille sisu tõlgendamiseks on meie erialased ning taustateadmised ebapiisavad. Samas puudutas meid oluliselt haldusaktis nimetatud erakorralise vallandamise sisuline põhjendus (tsitaat avaldatud Ale Sprengi loal):

„Rõuge vallavalitsus on teinud kindlaks, et 2017. aastal on Varstu kooli lastevanemate poolt edastatud mitu pöördumist haridus- ja teadusministeeriumisse ning politsei- ja piirivalveametisse seoses Ale Sprengi käitumise ja tegutsemisega Varstu kooli direktorina. Rõuge vallavalitsus on kogunud informatsiooni lastevanematelt ning tutvunud ka mitme helisalvestisega, millega on teinud kindlaks, et Ale Sprenk on lahendanud kooli juhtimisel olukordi direktorile sobimatult ja ebaprofessionaalselt ning tema käitumine on olnud lastevanemate ja kooli töötajatega ebaväärikas, neid solvav, mõnitav ja alandav.

Ebaprofessionaalne, alandav, ebaväärikas, solvav ning mõnitav suhtlemisviis ei ole moraalsetest ja eetilistest põhimõtetest lähtuv, on vääritu ning kahjustab ka tööandja mainet. Ülaltoodu on põhjustanud Ale Sprengi suhtes usalduse kaotuse tööandja poolt.”

Meile teadaolevalt ei ole Varstu koolis 2017. aastal aset leidnud ühtegi muud osapoolte ohtrat vaidlust ning erinevate instantsidega kirjavahetust põhjustanud juhtumit, kui see, mis tulenes grupi ühe klassi õpilaste korduvatest kooli kodukorra rikkumistest, sh tunnikorra rikkumised ning ühe klassikaaslase järjepidev nii vaimne kui ka füüsiline kiusamine. Hoolimata korduvatest rikkumistest asusid nende laste vanemad koos klassijuhatajaga koolikorra ning üldtunnustatud käitumisnormide suhtes eksinud lapsi nende korralekutsumise asemel hoopis jäigalt kaitsma. Tingituna eespool toodust keeldusid lapsed kooli pakutavatest toetusmeetmetest ega avaldanud neile mõju ka ükski kooli kodukorras ettenähtud õpilase kasvatusliku mõjutamise viisidest.

Ülal mainitud korrarikkujatest laste koolikaaslaste vanemad, hoolekogu ning kooli õppenõukogu mõistsid toona nende lastevanemate ja klassijuhataja käitumise karmilt hukka ning on samadel seisukohtadel ka praegu. Olles viibinud ühistel koosolekutel koolidirektori, õpetajate ning kõnealuste laste vanematega, võime kindlalt väita, et kooli personal (sh direktor) käitus konfliktiolukordades soliidselt ja tasakaalukalt. Sama ei saa väita korrarikkujate vanemate kohta, neilt kuuldunud sõim, karjudes suhtlemine ning mõnitavad grimassid ei paistnud kohased täiskasvanule, saati siis veel lapsevanemale. Kõik ülejäänud kohal viibinutest on seda kõike vajaduse korral nõus ka tunnistama.

Osad korda rikkunud lastest ning nende klassijuhataja lahkusid nende sündmuste järel Varstu koolist. Sellega olukord koolis lahenes, taastus normaalne koolirahu, sh kiusamisohvri jaoks. Koolidirektori ning õpetajate jaoks jätkus aga tegelemine töölt lahkunud klassijuhataja ning korrarikkujate vanemate politsei- ja piirivalveametisse ning haridus- ja teadusministeeriumi edastatud kaebustega, mis kummaski instantsis põhjendusi ei leidnud.

Rõuge vallavanema Mailis Kogeri välja antud haldusakti tsiteeritud väljavõttest nähtub, et Varstu kooli pidaja, Rõuge vallavalitsuse esindaja on asunud ühepoolselt eelmainitud kaebusi toetavale seisukohale, jättes samas üldse käsitlemata Varstu kooli ülejäänud lastevanematelt ning õpetajatelt samades küsimustes laekunud arvamused ja selgitused.

77 protsenti Varstu kooli õpilaste vanematest edastas kuu aega tagasi Rõuge vallavalitsusse pöördumise Ale Sprengi loodud stabiilse ja turvalise õpikeskkonna kaitseks. Peale selle olid valda juba oluliselt varem edastatud sama kooli õpetajate ning Võrumaa Koolijuhtide Ühingu pöördumised koolijuhi toetuseks, neist õpetajate pöördumine sisaldas samuti ohtralt selgitusi Varstu koolis 2017. aastal kujunenud olukorra kohta. Kõik eelmainitud kirjad on seni vastusteta.

Sealjuures on vallavanem enda suusõnalisel väitel pidanud oma laste väärat käitumist toetanud lastevanemate ja klassijuhatajaga aktiivset kirjavahetust.

Jääb täiesti arusaamatuks, miks vallavalitsus reageerib tormiliselt paari lapsevanema kaebusele, samas täielikult ignoreerides nii paljude samuti asjasse puutuvate inimeste arvamusi.

Tulenevalt lastevanemate Rõuge vallavalitsuse poolsest ignoreerimisest ning teema olulisusest, otsustasime tavapärase kirjavahetuse asemel algatada avaliku arutelu meid vaevama jäänud küsimustes.

Kõiki märgitud asjaolusid arvestades ning tsitaadis nimetatud kaebuste tegelikke tagamaid teades on meil Varstu kooli hoolekogu liikmetena kujunenud arvamus, et Rõuge vallavanem Mailis Koger võib olla asunud kiusamist toetavale seisukohale ja/või on mõjutatud kiusamisjuhtumitega seotud laste vanemate ning endise klassijuhataja poolt.

Koolipidaja esindaja poolt väljendatud suhtumist olemasolevasse taustsüsteemi paigutades julgeme väita, et edaspidi võib Rõuge vallas tervikuna jääda koolikiusamise põhjuste ning tagajärgedega tegelemine pelgalt kiusatava enda ning tema perekonna isiklikuks mureks. Kooli töötajad ei pruugi julgeda töökoha kaotuse hirmus enam probleemi tõstatadagi, saati siis veel sellega adekvaatselt tegeleda. Sama probleem puudutab tegelikult ka teisi kooli kodukorra rikkumisi, mille tõttu võib hakata kannatama koolides pakutava õppe kvaliteet ja kvantiteet.

Varstu kool on kiusamisvaba kool. Hoolekogu liikmetena oleme arvamusel, et kiusamise all kannatamist ei vääri mitte ükski laps ega täiskasvanu ning enda lõbustamine teise inimese tunnete ja väärikuse arvelt on lubamatu tegu. Me ei luba mitte kellelgi oma väärtushinnanguid ja kasvatuspõhimõtteid jalge alla tallata.

Soovides seista kõigi Varstu koolis õppivate ja seal õppimist alustavate laste heaolu eest, leiame, et koolipidaja esindajal ei sobi mitte ühelgi viisil kiusamist toetada, sh jätta muljet sellesarnasest tegevusest.

Eeltoodu tõttu:

1) teeme ettepaneku Rõuge vallavolikogul selgitada välja, kas Rõuge vallavanem Mailis Koger on kiusamist toetaval seisukohal ning kas ta on mõjutatud grupist kiusamise ja korrarikkumistega seotud lastevanematest ning nende endisest klassijuhatajast. Hälbimuste tuvastamisel soovitame vallavanem töölt vabastada;

2) teeme ettepaneku haridus- ja teadusministeeriumile asjakohase järelevalvetegevuse algatamiseks koolipidaja üle kirjas tõstatatud küsimustes;

3) teeme ettepaneku EV õiguskantslerile laste õiguste eest seisjana algatada järelevalvemenetlus seoses laste kooliturvalisuse aluspõhimõtete rikkumisega Rõuge vallas.

 

Küsitluse leiab siit: Maakonnalehe lugejate ootused digisisule


 

LOE VEEL

LOE VEEL

DIGILEHED

20 PÄEVA ENIMLOETUD