Menu

Võru Linnavalitsuse istung 28. augustil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Projektis osalemine 

Otsustati osaleda partnerina projektis "Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal". Projekti eesmärk on leida vaimse tervise probleemidega (dementsus, depressioon, ärevus jne) eakatele ja nende perekondadele võimalikult tõhus, inimeste vajadustest lähtuv, erinevaid osapooli ühendav ja Võrumaa oludesse sobiv toetavate teenuste mudel. Sealjuures lähtutakse sotsiaalse investeerimise printsiibist ehk aidatakse inimestel end ise aidata. 

Projekti kestvus on 1. jaanuarist 2020 kuni 31. detsembrini 2021 ja linna omaosalus 8255 eurot. 
Projekti rahastaja on Euroopa Sotsiaalfond, projekti juhtivpartneriks Võrumaa Arenduskeskus ning partneriteks Võru Linnavalitsus, Antsla Vallavalitsus, Rõuge Vallavalitsus, Võru Vallavalitsus, Setomaa Vallavalitsus, mittetulundusühing Elu Dementsusega ja mittetulundusühing Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus. 

Sotsiaalkindlustusameti kohalike omavalitsuste nõustamisüksuse statistika alusel on Võru linnas 31. mai 2019 seisuga 2730 puudega inimest, kellest 1572 on vanaduspensionärid. Sama allika statistika järgi elab Võrus 68 vanaduspensioniealist, kellel on diagnoositud psüühikahäire ja 223 eakat, kellel on diagnoositud muu puude liik, mille alla jagunevad ka dementsuse sündroomi all kannatajad. 

Ürituste kooskõlastamine ning maa-alade sulgemine 

Võru Kreutzwaldi Koolile anti nõusolek avaliku ürituse "Võru Kreutzwaldi Kooli 2. septembri aktus ja rongkäik"korraldamiseks ning pargi, väljaku ja tänavate sulgemiseks 2. septembril 2019 kella 9–11.30 Võru linnas vastavalt asendiplaanile. Aktus toimub Friedrich Reinhold Kreutzwaldi pargis, millele järgneb rongkäik mööda Katariina alleed, Võru keskväljakut, Lembitu, Vabaduse ja Kooli tänavat koolimajja aadressil Kooli tn 7. 

Mittetulundusühingule VÕRUMAA SPORDILIIT anti nõusolek avaliku ürituse "3. Ummamuudu liina üüjuusk"korraldamiseks ning tänavate, kõnnitee, parkide ja puhkeala sulgemiseks 31. augustil 2019 kella 19–24 Võru linnas vastavalt asendiplaanile. Võistluskeskus, start ja finiš asuvad Võru Spordikeskuse staadionil  (eelregistreerimine ja juhend: vorumaaspordiliit.ee).  Start minidistantsile (1 km) antakse kell 20.10, start mudilaste jooksule (400 m) kell 20.20 ning start põhidistantsi(de)le (10 km ja 5 km) kell 21. 

Koguperefestivali "Roheline Võru" raames otsustati korraldada järgmised avalikud üritused: festivali avaüritus 13. septembril 2019 kella 17–22 Seminari väljakul ja istutustalgud 14. septembril 2019 kella 10–16 Koreli pargis ning sulgeda nimetatud aegadel Seminari väljak ja Koreli park vastavalt asendiplaanidele. 

Kava
13. septembril Võru keskväljakul (Seminari väljak):
 

17.00 Festivali "Roheline Võru" avamine 
17.00-21.30 Puidust esemete meisterdamise töötuba 
17.00-21.30 Mahelaat 
17.15 "Elurikkus linnas ehk kuidas iga linlane saab liigirikkust hoida", Aveliina Helm Nordic Botanical OÜ 
18.45 "Paju rahvapärimuses ja kombestikus. Paju lood, legendid ja uskumused", lugusid jutustab Piret Päär 
20.00 ansambli Öösorr kontsert 

14. septembril Koreli oja kaldal: 
9.30-10.00 Registreerumine istutustalgutele 
10.00 Talgute avamine. Istutustalgud - kingitus Võru linnale 

Üritust toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020.

Osaühingule Keskoja anti nõusolek avaliku ürituse "Võru mihklilaat" korraldamiseks 6. septembril 2019 kella 9─16 ning luba sulgeda ürituse läbiviimiseks Võru keskväljak (Seminari väljak) 6. septembril 2019 kella 7─17 vastavalt asendiplaanile. Kauplejatel on lubatud parkida Seminari tänaval 6. septembril kella 7─17. 

Õpilaste arvu suurendamine klassis 

Võru Kesklinna Koolil lubati suurendada 2019/20. õppeaastal õpilaste arvu üle "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 26 lõikes 1 sätestatud piirnormi 1A ja 1B klassis kuni 26 õpilaseni. Võru Kreutzwaldi Koolil lubati suurendada 2019/20. õppeaastal õpilaste arvu üle "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 26 lõikes 1 sätestatud piirnormi 1C, 6A ja 7B klassis kuni 25 õpilaseni. Mullu alustas Võru linnas kooliteed 137 last, tänavu on esimesse klassi minejaid 149. 

Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja uue enampakkumise korraldamine 

Tunnistati nurjunuks korteriomandi aadressiga Vilja 18b-20, Võru (üldpindala 46,3 m²) võõrandamiseks korraldatud kirjalik enampakkumine osalejate puudumise tõttu ning otsustati korraldada uus enampakkumine alghinnaga 23 000 eurot. Enampakkumise tagatisraha suuruseks kinnitati 2000 eurot. 

Äriruumide üürilepingute pikendamine 

Otsustati pikendada Võru Linnavalitsuse ja mittetulundusühing Võru Täisevangeelne Hosianna Kogudus vahel 22. septembril 2014 sõlmitud äriruumi üürilepingut nr 874, tähtajaga kuni 30. september 2020 ning Võru Linnavalitsuse ja  Benefit RMP OÜ vahel 22. septembril 2014 sõlmitud äriruumi üürilepingut nr 869, tähtajaga kuni 30. september 2020. 

Isikliku kasutusõiguse seadmine 

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Kraavi tänav T1 kinnistule (pindala 6456 m², sihtotstarve transpordimaa) ning määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused. 

Kasutuslubade väljastamine 

Väljastati kasutusluba laiendatud spordiväljakule asukohaga Kooli tn 7 ja kasutusluba üksikelamule asukohaga Kalmuse tn 7. 

LOE VEEL

LOE VEEL