Menu

Võru Linnavolikogu istung 14. oktoobril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Koostöölepingu sõlmimine

Volikogu otsustas, et Võru linn sõlmib sihtasutusega Tartu 2024 koostöölepingu, mille eesmärk on käivitada 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna põhjalik ettevalmistamine ja elluviimine linnas.

Koostöölepingus on kirjeldatud kultuuripealinna programmi loomise, turundamise ja rahastamise aluspõhimõtted aastateks 2021–2025.

Linna põhimääruse muutmine

Võru linna põhimäärust täiendatakse ja lisatakse pika perioodi peale koostatavate arengudokumentide loomise õiguslik alus.

Loa andmine maa omandamiseks ja sellega kaasnevate kohustuste võtmiseks

Linnavalitsus küsis luba sõlmida leping Räpina mnt 8 asuva kinnistu omandamiseks ning võtta tehinguga seotud kohustusi kokku kuni 100 000 eurot. Plaanis on tulevikus kinnistule rajada näiteks spordi- või kommunaalrajatisi. Otsust ei võetud vastu, kuna koosseisulisest häälteenamusest jäi puudu üks hääl.

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Otsustati lõpetada Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamine ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Linnavara võõrandamine otsustuskorras

Müüakse otsustuskorras Võru linnas asuvad maaüksused Kesk, Kirsi, Toome, Tööstuse ja Veski tn kinnistute omanikele, hinnaga 4 eurot/m².
Tegemist on kinnistu ja tänava vahele jäävate maaribadega, millel puudub eraldiseisev kasutusvõimalus. Võõrandatavate maade hinna määramisel on aluseks võetud viimase aasta elamumaade tehinguhind, mille mediaan on 4 €/m²

Hoolekogude esindajate muutmine

Tunnistati kehtetuks punkt, millega oli määratud esindaja Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogusse.
Võru Lasteaia Okasroosike hoolekogu liikmeks määrati Kasper Keps.

LOE VEEL

LOE VEEL