Menu

Võru Linnavolikogu istung 20. jaanuaril 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Keskväljak 16.01.2021 FOTO: Aigar Nagel

Võru linna 2021. aasta eelarve

Võeti vastu linna 2021. aasta eelarve, mille maht on 27,7 miljonit eurot. Eelarvesse pole veel arvestatud riigieelarve toetusfondi sotsiaalhoolekande eraldisi, mis on u 0,7 miljonit eurot. Tulude eelarve on kokku 18,5 miljonit eurot, kulude eelarve 16,7 miljonit eurot ning põhivarade soetuse (sh osaluste soetus) eelarve 9,2 miljonit eurot.

2021. aasta peamised eesmärgid on:

- Aktiivne, atraktiivne ja lastesõbralik linn läbi erinevate vabaaja- ja sportimisvõimaluste parandamise. Tehakse ettevalmistustöid Kubija spordikeskuse uue hoone ja Kesklinna kooli spordihoone rajamiseks, viiakse lõpule Järve Kooli projekteerimine ja alustatakse ehitustöödega, projekteeritakse lasteaia Punamütsike uus hoone ja esitatakse rahastustaotlus, jätkuvalt arendatakse sporditaristut.

- Korras taristuga linn – Jaama tänava ja Vabaduse tn silla kapitaalne rekonstrueerimine ja ulatuslik vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine ja rajamine ning koos nendega tänavate korrastamine.

- Avalike teenuste kvaliteedi ja üldise konkurentsivõime tõstmine – esmatasandi tervisekeskuse ehitus.

Investeeringuteks kaasab linn EL toetusvahendeid ja kasutab ka laenu. Investeeringute kogumaht on planeeritud eelarves 9 343 462 eurot, sellest toetusega finantseeritakse 4 765 265 euro ulatuses investeeringuid.

Loa andmine kohustuste võtmiseks

Elamupiirkonna arendamiseks otsustati omandada Keskkonnaministeeriumilt järgnevad kinnisasjad Võru linnas:

Taara tn 2 (registriosa nr 13266850, katastritunnus 91901:001:0357, pindala 1564 m², sihtotstarve 100% elamumaa), maksumusega 13 000 eurot;
Taara tn 4 (registriosa nr 13222950, katastritunnus 91901:001:0356, pindala 1510 m², sihtotstarve 100% elamumaa), maksumusega 12 350 eurot;
Taara tn 6 (registriosa nr 13231950, katastritunnus 91901:001:0355, pindala 1499 m², sihtotstarve 100% elamumaa), maksumusega 12 350 eurot;
Taara tn 8 (registriosa nr 13339950, katastritunnus 91901:001:0352, pindala 1246 m², sihtotstarve 100% elamumaa), maksumusega 10 400 eurot;
Taara tn 10 (registriosa nr 13262450, katastritunnus 91901:001:0353, pindala 1308 m², sihtotstarve 100% elamumaa), maksumusega 11 050 eurot;
Kalmuse tn 8a (registriosa nr 13258850, katastritunnus 91901:001:0359, pindala 2185 m², sihtotstarve 100% elamumaa), maksumusega 15 600 eurot;
Kalmuse tn 8b (registriosa nr 13224350, katastritunnus 91901:001:0358, pindala 1419 m², sihtotstarve 100% elamumaa), maksumusega 11 700 eurot;
Kalmuse tn 8c (registriosa nr 13645550, katastritunnus 91901:001:0361, pindala 1308 m², sihtotstarve 100% elamumaa), maksumusega 11 050 eurot.
Kinnisasjade eest tasutakse kokku 97 500 eurot, mis on 65% maa harilikust väärtusest.

Linna eesmärk on pakkuda uusi elamukrunte just noortele peredele, et nad rajaksid kodu Võru linna ja kasvataksid siin oma lapsi. Toetusmeetme korra tingimused on väljatöötamisel.

Võru Linnavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis

Muudeti Võru Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu. Sotsiaaltöö osakonnas luuakse juurde kaks projektidega seotud tähtajalist töökohta: koduteenuse töötaja (01.03.2021-31.10.2022, projekt "Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal") ja juhtumikorraldaja (01.03.2021-.28.02.2023, projekt "Vunki mano, Võru noored").

Linnamajanduse osakonnas muudeti ehitusspetsialisti ametikoht ehitusnõuniku ametikohaks ning maanõuniku ametikohast loodi projektijuhi töökoht, osakonda luuakse juurde üks ehitusnõuniku ametikoht. Kokku on 1. märtsist 2021 linnavalitsuses 63 teenistuskohta

Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste tulemuse kinnitamine

Kinnitati Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 21. detsembri 2020. aasta akt nr 2 (Taristuhaldus OÜ 2019. aasta majandustegevuse kontrollimine).

Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2021. aasta kontrollimiste tööplaan

Kinnitati Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2021. aasta kontrollimiste tööplaan järgmiselt:

- Võru Jäätmekeskus MTÜ 2020. aasta Võru linna poolt eraldatud rahaliste vahendite sihipärase kasutamise kontrollimine (märts – aprill).

- Võru linna 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande läbivaatamine, aruande koostamine (mai – juuni).

- Huvide deklaratsioonide kontrollimine (juuni).

LOE VEEL

LOE VEEL