Menu

Võru Linnavalitsuse istung 7. aprillil 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru linna huvikoolide õppetasud

Võeti vastu korraldus, millega vabastatakse lastevanemad täielikult või 50% ulatuses 2021. aasta 12. aprillist kuni 25. aprillini (kaasa arvatud) huvikooli õppetasu maksmisest nendes õpperühmades, kus distantsõpe ei ole võimalik.

Müügikoha hooajaliseks laiendamiseks kooskõlastuse andmine

Osaühingule "Ümma Pizza" anti nõusolek müügikoha hooajaliseks laiendamiseks (kohvikulauad ja -toolid, lillekastid) Katariina alleel ajavahemikel 15. aprill – 30. september 2021, 15. aprill – 30. september 2022 ning 15. aprill – 30. september 2023.

Kinnisasjade piiride muutmine

Muudeti Koreli park P1 (sihtotstarve üldkasutatav maa), Tartu tn 7 (sihtotstarve elamumaa) ja Tartu tn 9 (sihtotstarve elamumaa) kinnisasjade piirid. Tekkivatele katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:
Koreli park P1, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa;
Tartu tn 9, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa.

Sundvalduse seadmine

Seati tähtajatu sundvaldus aktsiaseltsi Võru Vesi kasuks Põllu tn 1f kinnisasjale, määrati sundvalduse ala ja tingimused.

Lepingu sõlmimise tähtaja edasi lükkamine

Ortopeedilise Osteopaatia Keskus OÜ-ga sõlmitakse äriruumi üürileping Tartu tn 25 II korruse ruumidele pärast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud siseruumides tegevuste korraldamise piirangute muutmist, kuid mitte hiljem kui 1. juulil 2021.Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba laohoone püstitamiseks asukohaga Pikk tn 17.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba korterelamu ümberehitamisele asukohaga F. R. Kreutzwaldi tn 59c.

LOE VEEL

LOE VEEL