Menu

Võru linnavolikogu istung 25. augustil 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Tamula rand FOTO: Aigar Nagel

Võru Linnavolikogu 16. juuni 2021 otsuse nr 16 "Kohustuste võtmine" muutmine

Muudeti Võru linnavolikogu 16. juuni 2021 otsuse nr 16 "Kohustuste võtmine" punkti nr 2, millega korrigeeriti projekti "Võrusoo tööstusala I etapi väljaarendamine" maksumust ja omafinantseeringu summat.

Loa andmine kohustuste võtmiseks

Otsustati omandada Keskkonnaministeeriumilt kui riigivara valitsejalt Võru linnas asuv kinnisasi: Kivi tn 20a (pindala 80123 m², sihtotstarbeta maa 100%), maksumusega 23 400 eurot ning lubati Võru linnavalitsusel võtta kohustusi 2021. aastaks nimetatud maa soetamiseks.

Linnavara võõrandamine otsustuskorras
 
Anti luba võõrandada otsustuskorras Võru linna omandis olevad kinnistud Kalmuse tn 12b Kalmuse tn 14a, Kalmuse tn 16a, Kalmuse tn 18a maaüksused kinnistuga piirnevate kinnisasjade omanikele hinnaga 7 eurot/m² ning Kalmuse tn 10b ja Kalmuse tn 20a piirnevate kinnistute omanikele hinnaga 3,5 eurot/m².

Jäätmehoolduseeskirja muutmine
 
Jäätmeseaduses 26.05.2021 jõustunud muudatustega seonduvalt muudeti Võru linna jäätmehoolduseeskirja. Muudatused puudutavad eelkõige biojäätmete kogumist, samuti on uues redaktsioonis täpsustatud ehitusjäätmete äraandmise kohad.
Määrus jõustub 2021. aasta 1. novembril.

Eelarve täitmine
 
Jagati informatsiooni Võru linna eelarve täitmisest seisuga 30.06.2021. Kuue kuu tulemusena on Võru linna eelarve täitmise põhitegevuse tulem positiivne (+1 219 727 eurot). Esimese poolaasta põhitegevuse tulud kokku moodustavad 48% planeeritust ja põhitegevuse kulud 46%. Eelarve täitmine on madalam seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku ärahoidmise meetmetega, kuna planeeritud tegevused, üritused, laagrid, võistlused, kontserdid jms on toimunud vastavalt võimalustele.

LOE VEEL

LOE VEEL