Menu

Võru Linnavolikogu istung 15. detsembril 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru linnavolikogu istung 1. detsembril 2021

Maamaksumäära kehtestamine 2022. aastaks

2022. aasta maamaksumääraks kehtestati 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Maksumäära tõsteti 2%-lt 2,5%-ni. 2021. aastal väljastati Võru linnas maksuteade 2969 objektile ja keskmine maksuteade oli 26,5 €. Uue maksumääraga tõuseb keskmise maksuteate summa u 33,2 euroni. Kokku on Võru linnas u 11 000 maamaksuobjekti (kõikide maaüksuste ja korteriomandite omanikud). Enamuse korterite maamaks jääb ka suurema maksumääraga alla 5 euro, millele maksuteateid ei väljastata. Maamaksust on vabastatud elamumaa sihtotstarbega maaüksuse omanikud kuni 1500 m² ulatuses, kui samal maaüksusel on omaniku rahvastikuregistri järgne elukoht maksustamisaasta 1. jaanuari seisuga.

Otsuse "Loa andmine kohustuste võtmiseks" muutmine

Muudeti Võru Linnavolikogu 25. augusti 2021 otsuse nr 22 "Loa andmine kohustuste võtmiseks" punkti 1, millega otsustatakse omandada riigilt Kivi tn 20a kinnisasi maksumusega 36 000 eurot. (Varasemas otsuses 23 400 eurot). Linnavolikogu otsustas omandada kinnisasi selle hariliku väärtusega, kuna Võru linnal puudub alla hariliku väärtuse omandamisel rakenduva vähese tähtsusega riigiabi vaba jääk.

Võru linna 2021. aasta lisaeelarve

Võeti vastu 2021. aasta lisaeelarve. Võru linna lisaeelarve koostamise eesmärk oli lisada eelarvesse eraldatud sihtvahendid ning teha eelarve muudatusi eesmärgiga kasutada eelarvevahendeid vastavalt tekkinud vajadusele.

Võru Linnavolikogu läbirääkimiste komisjoni moodustamine

Volikogu otsustas alustada Võru linna koolieelsete lasteasutuste õpetajate volitatud esindajatega õpetajate töötasu alammäära osas läbirääkimisi. Moodustati komisjon, kuhu kuuluvad: esimees Merit Kund, aseesimees Kertu Luisk, liikmed Juri Gotmans, Emil Aništšenko, Anti Allas, Sixten Sild, Esko Hillep, Anita Kikas, Kerstin Tammjärv.

Määruse "Projektipõhise sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord" muutmine

Muudeti Võru Linnavolikogu 11. septembri 2019 määruse nr 18 "Projektipõhise sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord" kehtivuse regulatsiooni ja pikendatakse määruse kehtivust kuni 13. september 2022.

Määruse "Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel" muutmine

Muudeti eluasemekulude piirmäärasid, sest 2016. aastal kehtestatud piirmäärad ei võimalda katta seoses elukalliduse tõusuga toimetulekutoetuse taotlejatele tegelike eluasemekulude kompenseerimist.

Muudeti järgmisi piirmäärasid:

Üüri piirmäär – hetkel kehtiv kuni 5 eurot ühe m² kohta kuus muudeti kuni 7 eurot ühe m² kohta kuus;
Kütteks või soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumuse piirmäär kaugkütteta (ahi- või gaasiküttega eluruum) – hetkel kehtiv kuni 3 eurot ühe m² kohta kuus muudeti kuni 5 eurot ühe m² kohta kuus.

Elektrienergia tarbimisega seotud kulu – hetkel kehtiv kuni 40 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 5 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus muudeti vastavalt kuni 100 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 40 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

Majapidamisgaasi maksumus – hetkel kehtiv kuni 20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus muudeti vastavalt 40 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

Olmejäätmete veo tasu – hetkel kehtiv kuni 6 eurot üheliikmelise pere kohta kuus muudetakse vastavalt kuni 9 eurot üheliikmelise pere kohta kuus.
Määrus jõustub 2022. aasta 1. jaanuaril.

Määruse "Puudega isiku eluaseme kohandamise kord" muutmine

Määrus "Puudega isiku eluaseme kohandamise kord" viidi vastavusse vahepeal toimunud muudatustega seadusandluses.

Võru Linnavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis

Kehtestati Võru Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2022.

Sotsiaaltööosakonda loodi juurde üks lastekaitsespetsialisti ametikoht ning üks sotsiaaltööspetsialisti ametikoht perioodiks 01.01.2022-31.05.2022.
Linnamajanduse osakonda loodi juurde haldusjuhi ametikoht linnale kuuluva kinnisvara haldamise süsteemi väljatöötamiseks ja rakendamiseks. Majahoidja-abitöölise töökoht koondatakse ning tema täidetavaid tööülesandeid kalmistul hakatakse katma sisse ostetavate teenustega. Hariduse ja kultuuri arendustöö vajab juurde tööjõudu ja strateegilist juhtimist, selleks taasluuakse haridus- ja kultuuriosakond, mida hakkab juhtima uus juht – osakonna juhataja.
Kokku on 1. jaanuarist 2022 linnavalitsuses 66 teenistuskohta.

Määruse "Võru Linnavalitsuse palgajuhend" muutmine

Volikogu kinnitas teenistujate gruppidele rakendatavad  uued palgavahemikud ning  juhtivametnike teenistuskoha gruppi lisati arendusjuht.
Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse teenistusgruppi kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalga miinimum- ja maksimummäära. Põhipalga vahemikud on järgmised:

I palgagrupp – Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär kuni 1000 eurot. Rakendatakse "Tööline" teenistuskoha gruppi kuuluvate teenistujate suhtes;

II palgagrupp – 900 kuni 2000 eurot. Rakendatakse "Ametnik, töötaja“ teenistuskoha gruppi kuuluvate teenistujate suhtes;
III palgagrupp – 1500 kuni 2200 eurot. Rakendatakse "Nõunik" teenistuskoha gruppi kuuluvate teenistujate suhtes;
IV palgagrupp – 1600 kuni 2700 eurot. Rakendatakse "Juhtivametnik" teenistuskoha gruppi kuuluvate teenistujate suhtes."
Määrus jõustub 2022. aasta 1. jaanuaril.

Võru linna 2022. aasta eelarve

Volikogus läbis esimese lugemise Võru linna 2022. aasta eelarve, mille maht on 25 miljonit eurot. Eelarvesse pole veel arvestatud riigieelarve toetusfondi, mis on u 4 miljonit eurot. Eelnõus on tulude eelarve kokku 16 miljonit eurot, kulude eelarve 15 miljonit eurot ning põhivarade soetuse (sh osaluste soetus) eelarve 8 miljonit eurot.

2022. aasta peamised eesmärgid on:

- Aktiivne, atraktiivne ja lastesõbralik linn läbi erinevate õppimis- ja vabaajavõimaluste parandamise – Raamatukogu rekonstrueerimisega alustamine, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi pargi võrkpalliväljakute rekonstrueerimine, Võru Järve Kooli juurdeehituse ehitamine.

- Korras taristuga linn – Ühtekuuluvusfondi  finantseerimisega tehtavate torustikutöödega jätkamine linnas ning vastavate tänavate ja kõnniteede rekonstrueerimine.

- Avalike teenuste kvaliteedi ja üldise konkurentsivõime tõstmine – esmatasandi tervisekeskuse ja loomekeskuse käivitamine, Jüri 42 hoone noortekeskuse tööks kohandamine.

Investeeringuteks kaasab linn EL toetusvahendeid ja kasutab ka laenu.

Muudatusettepanekuid eelarvesse saab esitada kuni 10. jaanuarini.

Linnavalitsuse liikmetele töötasu määramine

Määrati linnavalitsuse liikmetele töötasu alates 1. jaanuarist 2022 järgnevalt:

linnapea 3500 eurot kuus;

abilinnapea 3000 eurot kuus.

Linnavalitsuse liikmele Kersti Kõosaarele määrati töötasu tagasiulatuvalt 24. novembrist 2021 summas 600 eurot kuus.

Sõidulehe alusel makstava hüvitise suuruseks kehtestati kuni 335 eurot kuus, kui ametiülesannete täitmiseks kasutatakse isiklikku sõiduautot; kütuselimiidiks kuni 200 liitrit kuus, kui ametiülesannete täitmiseks kasutatakse ametiautot; tema kasutusse antud mobiiltelefoni ja selle kasutamisega seotud ja selle vahendusel kasutatud teenuste maksumuse piirmääraks 60 eurot kuus.

Määruse "Volikogu töö tasustamine" muutmine

Muudeti volikogu aseesimehele makstava hüvituse suuruse määramise põhimõtet. Muudatuse kohaselt on volikogu aseesimehele makstava hüvitise suurus ühes kalendrikuus 25% linnapeale määratud töötasust.

LOE VEEL

LOE VEEL