Menu

Võru Linnavolikogu istung 28. juunil 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võrusoo tööstusala Foto: AIGAR NAGEL

Määruse muutmine

Muudeti Võru Linnavolikogu 10. veebruari 2016 määrust nr 3 "Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel". Eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse määraks kehtestati 7,00 eurot ühe m² kohta kuus, mis sisaldab laenu intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse makset.

Toetuse andmise kordade muutmine

Võru Linnavalitsus läheb 2023. aastaks noorsootöö ja huvitegevuse toetuse, tegevustoetuse ning üritustele toetuse andmise taotluste menetlemisel üle uuele digitaalsele süsteemile (Võru linnaportaal). Toetuste andmise kordades tehti menetluse regulatsiooni puudutavad täpsustused ning korrad kehtestati terviktekstina uues redaktsioonis. Toetuste andmise eesmärke ei muudetud.
Süsteemi eesmärk on kaasajastada, lihtsustada ja kiirendada toetuste taotlemist ning võimaldada taotlejal jälgida menetlusetappe iseteeninduskeskkonnas.

Võru linna 2021. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitati Võru linna konsolideerimisgrupi 2021. a majandusaasta aruanne.

Võru linna 2021. aasta majandusaasta aruanne sisaldab informatsiooni Võru Linnavalitsuse ja tema hallatavate asutuste ning linna valitseva või olulise mõju all olevate juriidiliste isikute majandustegevuse tulemuste kohta. Raamatupidamise aastaaruandesse on konsolideeritud linnavalitsuse, kaheteistkümne hallatava asutuse, kahe äriühingu ja kolme sihtasutuse majandustulemused. Majandusaasta aruandele on teostanud audiitorkontrolli ja koostanud aruande audiitorühing  AUDIITORBÜROO ELSS OÜ.

Enampakkumise "Elamumaa müük" korraldamine

Linnavalitsusele anti luba korraldada enampakkumine järgnevate Võru linna maade võõrandamiseks:

Taara tn 2 (pindala 1564 m², sihtotstarve 100% elamumaa);
Taara tn 4 (pindala 1510 m², sihtotstarve 100% elamumaa);
Taara tn 6 (pindala 1499 m², sihtotstarve 100% elamumaa);
Taara tn 8 (pindala 1246 m², sihtotstarve 100% elamumaa);
Taara tn 10 (pindala 1308 m², sihtotstarve 100% elamumaa);
Kalmuse tn 8a (pindala 2185 m², sihtotstarve 100% elamumaa);
Kalmuse tn 8b (pindala 1419 m², sihtotstarve 100% elamumaa);
Kalmuse tn 8c (pindala 1308 m², sihtotstarve 100% elamumaa).

Enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised isikud, kes omavad vähemalt ühte alaealist last ja vanemate keskmine vanus ei ületa 40 aastat enampakkumise väljakuulutamise hetkel. Lubatud on esitada ka lapsevanemate ühispakkumus.

Enampakkumise üldtingimustes on enampakkumise objektiks hoonestusõiguse tasu. Tasu alghinnaks on 15 eurot/m². Kõrgeimat hinda pakkunud isikuga sõlmitakse maa osas hoonestusõigus tähtajaga kuus aastat. Hoonestusõiguse tasu tuleb maksta ühekordse maksena lepingu sõlmimisel. Enampakkumisel osalejal on võimalus osutuda edukaks vaid ühe krundi osas. Hoonestusõigust on võimalik hoonestaja algatusel, ilma elamut püstitamata, lõpetada igal ajahetkel. Hoonestusõiguse lõpetamisel hoonestaja algatusel tasutud hoonestusõiguse tasu ei tagastata. Pärast elamu püstitamist katastriüksusele on hoonestajal õigus teha ettepanek hoonestusõiguse lõpetamiseks. Hoonestusõiguse lõpetamisel vormistatakse maa müügileping.  Elamuna käsitletakse ehitusloakohustusega hoonet, mille minimaalne suletud netopind on 100 m². Elamu püstitamise tuvastamiseks loetakse väljastatud kasutusluba. Hoonestajal on õigus saada neljandal aastal pärast hoonestusõiguse lõpetamist ühekordset soodustust 500 euro ulatuses tasutud hoonestusõiguse tasult iga rahvastikuregistri andmetel kõnealuse katastriüksuse aadressil elava isiku eest.

Võru Linnavalitsus töötab välja enampakkumise täpsemad tingimused ja viib suve lõpus läbi enampakkumise. Enampakkumise tulemuse kinnitab Võru Linnavolikogu.

Enampakkumise "Ettevõtlusmaa müük" korraldamine

Linnavalitsusele anti luba korraldada enampakkumine järgnevate Võru linna maade võõrandamiseks:

Põllu tn 16 (pindala 9851 m², sihtotstarve 60% tootmismaa, 40% ärimaa);
Põllu tn 17 (pindala 5998 m², sihtotstarve 60% tootmismaa, 40% ärimaa);
Põllu tn 18 (pindala 8449 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa);
Põllu tn 19 (pindala 6920 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa);
Põllu tn 20 (pindala 7809 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa);
Põllu tn 21 (pindala 6671 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa);
Põllu tn 22 (pindala 9677 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa).

Projekti "Võrusoo tööstusala I etapi väljaarendamine" toetusel, mida rahastatakse meetmest "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine", rajatakse kinnistutega piirnevale alale kinnistuid teenindav tee ja tehnovõrgud. Meetme olulisemaks tingimuseks on, et tööstusala arendusega luuakse juurde täiendavaid töökohti. Tingimuste täitmise võimaldamiseks on vajalik läbi enampakkumise leida ettevõtted, kes püstitavad kinnistutele hooned ja loovad töökohad.

Enampakkumisel võivad osaleda kõik juriidilised isikud. Enampakkumise üldtingimustes on enampakkumise objektiks hoonestusõiguse tasu. Tasu alghinnaks on 4 €/m². Kõrgeimat hinda pakkunud isikuga sõlmitakse maa osas hoonestusõigus tähtajaga neli aastat. Hoonestusõiguse tasu tuleb maksta ühekordse maksena lepingu sõlmimisel.

Võru Linnavalitsus töötab välja enampakkumise täpsemad tingimused ja viib suve lõpus läbi enampakkumise. Enampakkumise tulemuse kinnitab Võru Linnavolikogu.

Kinnistu otsustuskorras kasutusse andmine

Mittetulundusühingule Võru Discgolf antakse otsustuskorras 10 aastaks tasuta kasutusse u 4,0 ha suurune ala kinnistust aadressiga Kubja tee 1a. Kinnistul peab olema tagatud avalik kasutus discgolfi mängimiseks ja muuks ajaveetmiseks ning mittetulundusühing peab tagama territooriumi heakorra, turvalisuse ja keskkonnakaitse.

Linnavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine  

Sihtasutusele Võru Kannel antakse otsustuskorras tasuta kasutusse tähtajaga 10 aastat kinnistu aadressiga Liiva tn 13 koos selle oluliste osadega ning kinnistu aadressiga Liiva tn 13a koos selle oluliste osadega.