Menu

.      

Võru Linnavolikogu istung 14. veebruaril 2024

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Loa andmine kohustuste võtmiseks
Linnavalitsusele anti luba läbi viia riigihange Võru linna teede ja tänavate hooldus- ning  korrashoiutööde teenuse ostmiseks aastateks 2024–2030. Sõlmitava hankelepinguga võetakse Võru linnale selleks perioodiks kohustusi kuni 4 932 000 euro ulatuses.

Linnavalitsuse struktuuri muutmine
Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonna struktuuri lisati noorte heaolu spetsialist tähtajaga 1. märts 2024 kuni 31. detsember 2027. Ametikoht on vajalik Võru maakonna kohalike omavalitsuste ühisprojektis "Lõimitud tugitegevused noorte tööeluks valmisoleku suurendamiseks“ planeeritud tegevuste elluviimiseks.


Linnavalitsuse palgajuhendi muutmine
Muudeti Võru Linnavalitsuse palgajuhendit. Muudatuse kohaselt makstakse palka ja töötasu üks kord kuus hiljemalt arvestuskuule järgneva kuu seitsmendal päeval. Täna kehtiva määruse kohaselt makstakse tasu kuu viimasel tööpäeval. Määrus jõustub 2024. aasta 1. juulil.

Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2024. aasta tööplaani kinnitamine
Kinnitati Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2024. aasta tööplaan:
Võru Linnavolikogu otsuste (valikuliselt) täitmise kontrollimine (jooksavalt, aastaringselt).
Ühekordsed kiireloomulised nõuandvad tööd – olukorra selgitamine, võimalike puuduste väljatoomine, hinnangu andmine, ettepanekute tegemine (jooksvalt, aastaringselt).
Võru linna 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande läbivaatamine, aruande koostamine (mai-juuni).
2024. aasta huvide deklaratsioonide kontrollimine (juuni).
Võru linnavalitsuse linnamajanduse osakonna loa- ja teatise menetlustega tutvumine ning analüüs (september-november).
- Osalemine Võru linna 2025. aasta eelarve koostamise protsessis (vastavasisulise protsessi algatamisel valitsuse poolt.


Revisjonikomisjoni 2023. a kontrollimiste tööplaani aruande kinnitamine
Kinnitati Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 30. jaanuari 2024. aasta akt "Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2023. a tööplaani täitmise aruanne".

LOE VEEL

LOE VEEL