Menu

Võru Linnavolikogu istung 10. juunil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: AIgar Nagel

Võru linna põhimääruse muutmine

Muudeti Võru linna põhimäärust. Põhimäärusesse lisati kaugosalusega istungi korraldamise võimaluse õiguslik alus.

Võru linna 2019. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitati Võru linna 2019. a konsolideeritud majandusaasta aruanne.

Aruandes on konsolideeritud Võru linnavalitsuse, tema hallatavate asutuste, AS Võru Vesi, SA Võru Spordikeskus, SA Võru Pensionäride Päevakeskuse, SA Võru Kannel ja OÜ Taristuhaldus majandustulemused. Majandusaasta aruandele on teostanud audiitorkontrolli ja koostanud aruande audiitorühing  AUDIITORBÜROO ELSS OÜ.

Võru linna 2020. aasta lisaeelarve

Võeti vastu linna 2020. aasta teine lisaeelarve, millega lisati eelarvesse eraldatud sihtvahendid ning korrigeeriti tulumaksu laekumist arvestades koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku piiramiseks seatud eriolukorra mõju.

Eriolukorrast tulenevate investeeringute kava

Otsustati taotleda Rahandusministeeriumi regionaalarengu programmist kohaliku omavalitsuse üksusele investeeringuteks, lammutamise ja remonditöödega seotud tegevusteks kavandatud toetust järgnevatele objektidele:

Võru Lasteaed Päkapikk: õuemängumajad, kuni 120 000 eurot;

Võru Lasteaed Punamütsike: uue maja projekteerimine, kuni 150 000 eurot;

Vabaduse tänava autosild: rekonstrueerimine, kuni 480 000 eurot;

Võru Kannel SA: teisaldatavate õuetoolide soetus, kuni 10 000 eurot;

Võru linna siseskatepark: ideekonkursi läbi viimine ja eskiisprojekt, kuni 20 000 eurot;

Petseri tänav: kergliiklustee projekteerimine ja rajamine (Kooli tn ja Vilja tn vahele), kuni 50 000 eurot.

Detailplaneeringu kehtestamine

Kehtestati "Tartu tn 7, Tartu tn 9 ja Koreli park P1 kinnistute ja lähiala detailplaneering".

Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,1 ha. Detailplaneeringu eesmärk on Tartu tn 7, Tartu tn 9 ja Koreli park P1 kinnistutele tervisekeskuse rajamine.

Planeeringuga muudetakse maaüksuste piire, maakasutuse sihtotstarvet, määrati ehitusõigused ja teede, parkimise ning tehnovõrkude paigutused.

Planeeringualasse hõlmatud kinnistute omanik on Võru linn. Planeeringu koostaja on KUU OÜ.

Võru linna teenetemärgi andmine

Salajasel hääletusel otsustati, et Võru linna teenetemärgi saab tänavu pensionärist ajaloohuviline Olev Kasak. Teenetemärk antakse üle Võru linna sünnipäeval, 21. augustil. Teenetemärgiga kaasneb preemia 2000 eurot.

Võru linna teenetemärk omistatakse füüsilisele isikule Võru linnale osutatud teenete eest või linnapoolse erilise austusavaldusena. Teenetemärki hakati välja andma alates 1994. aastast ja seni on see omistatud 34-le isikule.

Võru Linnavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis
 
Muudeti Võru Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu (alates 20. juunist 2020).
 
Linnamajanduse osakonda loodi juurde haldusspetsialisti-remondijuhi töökoht, kelle tööülesanneteks on linnavalitsuse ja tema hallatavate asutuste väikeremontide korraldamine. Võru linnakalmistul koondatakse kalmistuspetsialisti töökoht ning tööülesanded korraldatakse ümber, optimeeritakse majahoidja-remonditöölise töökoormust ning teatud teenuseid hakatakse sisse ostma.
 
Energiaspetsialisti töökohta suurendati 0,5 koormuselt 1,0 koormusele  ja tema tööülesandeks on +CityxChange projektiga seonduvate energiavaldkonna analüüside ja ettepanekute tegemine arendustegevusteks.
 
Juurde luuakse 0,5 kohaga turundusspetsialisti töökoht, kelle ülesandeks on projektiga „Find Your Greatness“ seotud tegevused.
 
Rahandusosakonnas muudeti ühe ametniku ametinimetust: pearaamatupidaja-juhataja asetäitja ametinimetus muudetakse pearaamatupidajaks.
 
Kokku on 20. juunist 2020 linnavalitsuses teenistuskohti 61 (sh ametikohti 44 ning töökohti 17) varasema 60 asemel.

"Võru linna arengukava 2017–2035" muutmine

Volikogus läbis esimese lugemise Võru linna arengukava 2017–2035 tegevuskava muutmise eelnõu. Tegevuskavast on välja võetud teostatud tegevused, täpsustatud on tegevusi ja aastaarve ning lisatud on lähiaastatel plaanitavad tegevused.
Muudatusettepanekuid oodatakse kuni 27. augustini 2020.

LOE VEEL

LOE VEEL