Menu

Võru Linnavolikogu istung 19. oktoobril 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Otsuse muutmine

Muudeti Võru Linnavolikogu 5. oktoobri 2022 otsuse nr 22 "Loa andmine kohustuste võtmiseks ja lepingu sõlmimiseks" punktis 2 olevat pakkumuse maksumuse summat. Uue sõnastuse kohaselt lubatakse Võru Linnavalitsusel sõlmida riigihanke "Järve Kooli ehitustööd" OSA 1 osas eduka pakkujaga OÜ Semuehitus hankeleping ja võtta rahalisi kohustusi eelarveaastateks 2022–2023 summas kuni 2 879 358,95 eurot koos käibemaksuga.

Võru linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2027

Võeti vastu Võru linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2027.

Võru linna eelarvestrateegia on koostatud „Võru linna arengukava 2017-2035“ ning Võru linna valdkondlike arengudokumentide alusel. Eelarvestrateegia on koostatud kogu Võru linna konsolideerimisgrupi kohta.

Eelarvestrateegia koostamise põhieesmärk on Võru linna  arengukavas kavandatud eesmärkide saavutamiseks rahaliste vahendite planeerimine eesmärgiga tagada arvestusüksuse efektiivne majandamine ja pikaajaline jätkusuutlikkus. Strateegias on kajastatud aastani 2027 kavandatud investeeringud ja nende rahastusallikad.

"Integreeritud hoolekandeteenuse osutamise kord" muutmine

Pikendati Võru Linnavolikogu 10. märtsi 2021 määruses nr 5 "Integreeritud hoolekandeteenuse osutamise kord" sätestatud määruse kehtivuse aega 31. detsembrini 2022.

Muudatus korras "Võru Linnavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis“

Pikendati koduteenuse töötaja tähtajalist töötamist kuni 31.12.2022 (varem oli kuni 31.10.2022).

Muudatus Võru Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisus

Võru linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisust lahkus Egge Kulbok-Lattik. Hariduskomisjon kinnitati uues koosseisus: Aigi Musto; Diana Leenurm; Ester Peterson; Hille Saarepuu; Kadri Kauts; Kertu Pehlak; Maire Eiche; Nele Ploomipuu. Komisjoni esimees on Merit Kund ja aseesimees Jüri Kaver.

LOE VEEL