Menu

Võru Linnavolikogu istung 15. märtsil 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Linnavolikogu istung 15. märtsil 2023

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 ülevaade

Sihtasutuse Tartu2024 Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots andis volikogule ülevaate Euroopa kultuuripealinna möödunud aasta toimetamistest, tiitliaastale eelneva aasta olulisimatest tegevustest ja 2024. aastal Võru linnas toimuma hakkavatest sündmustest.

Elamumaade enampakkumise tulemuse kinnitamine

Kinnitati Võru linna elamumaa hoonestusõiguse seadmiseks korraldatud kaheetapilise enampakkumise tulemus. Pakkumine tehti Kalmuse tn 8a kinnistule, hoonestusõiguse tasu 15 €/m².

Tööstusmaade enampakkumise tulemuse kinnitamine

Kinnitati Võrusoo tööstusmaade enampakkumise tulemus:
Põllu tn 20 (pindala 7809 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa), hoonestaja OÜ A.P EHITUS GRUPP, hoonestusõiguse tasu 4 €/m².

Õpilabori hoonete renoveerimise toetamine

Kehtestati õpilabori hoonete renoveerimise toetamise kord.

Projektis LIFE20 IPC/EE/000010 „LIFE IP BuildEST“ osalevate hoonete tervikrenoveerimise toetamise kord reguleerib projekti raames osalevate hoonetele ettenähtud toetuse taotlemist, taotluse menetlemist ja toetuse maksmist.

Projektis nähakse ühe tegevusena Võru linna kesklinnas vähemalt 8 ajaloolise hoone energiatõhusaks rekonstrueerimist. 160 000 eurot on kavandatud hoonete projekteerimise ja omanikujärelevalve, muinsuskaitsejärelevalve jms teenuse katmiseks ja 41 827 eurot seadmete (eelkõige päikesepaneelide) soetamiseks.

Investeerimislaenu võtmine

Võru Linnavalitsusele anti luba võtta aastateks 2023–2033 laenu kuni 1 016 000 eurot järgmisteks investeeringuteks:

Võru Lasteaed Päkapikk siseruumide renoveerimine;

päikesepaneelide paigaldamine haridusasutustele;

Tartu 25 hoone bürooruumide rekonstrueerimine;

elektriautode väljavahetamine;

Andsumäe hüppetorni rekonstrueerimine;

AS Võru Vesi aktsiakapitali suurendamine taristu ehitamiseks Võru linnas;

investeeringutoetused;

Kreutzwaldi 16 hoone akende vahetus.

Määruse muutmine

Võru Linnavolikogu 18. novembri 2020 määruses nr 15 "Sotsiaaltoetuste määrad" tehti muudatus eesmärgiga viia hoolduspere vanema toetuse määr vastavusse Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatule.


Volikogus jäi pooleli päevakorrapunkti „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine“ menetlemine. Linnavolikogu istung jätkub 22. märtsil kell 16.

LOE VEEL

LOE VEEL