Menu

Rõuge vallavalitsus: „Me ei vastanud Varstu kooli hoolekogu kirjadele, kuna puudusid isiku sideandmed.”

  • Kirjutas Sten Sang

16. juunil, kohe pärast Varstu kooli 9. klassi lõpuaktust edastas Rõuge vallavanem Mailis Koger Varstu kooli direktorile tema töölt vabastamise otsuse, üldiseks põhjuseks usalduse kaotamine töötaja vastu töölepingu seaduse § 88 lg 1 p 5 alusel. FOTO: ekraanitõmmis Facebook

VASTASSEIS ❯ Varstu kooli hoolekogu pöördumisele andis oma hinnangu Rõuge vallavalitsus. Rõuge vallavanem Mailis Koger viibib kuni 24. juulini puhkusel ja e-kirju ei loe. Teda asendav sotsiaalosakonna juhataja Tiit Melts andis Võrumaa Teatajale põhjaliku tagasiside.

„Varstu kooli hoolekogu väidab oma kirjas, et lastevanemate, õpetajate ja Võrumaa Koolijuhtide Ühingu poolt Rõuge vallavalitsusele saadetud pöördumised Ale Sprengi toetuseks on seni vastuseta. Antud juhul on hoolekogul õigus, et vallavalitsuse poolt pole nendele kirjadele vastatud. Seda põhjusel, et vallavalitsusele saadetud kirjade puhul oli tegemist Ale Sprengi toetuskirjadega, kuhu oli alla kirjutanud suur hulk inimesi, kuid kirjades puudusid nende kontaktandmed. Tulenevalt märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 5 lg 9 p 2 võib adressaat vastamisest loobuda, kui puuduvad isiku sideandmed, kellele vastus saata. Peame oluliseks siinkohal märkida, et samuti on Rõuge vallavalitsusele laekunud toetusallkirju ka Ale Sprengi tegevust mittetoetavate isikute poolt, kes on muu hulgas teinud ettepaneku Ale Sprenk koolijuhi kohalt vabastada. Ka neile kirjadele ei ole Rõuge vallavalitsus vastanud just eeltoodud põhjusel.

Kuna praeguseks on Ale Sprengi loal kolmandate isikute poolt avalikustatud üks osa töölepingu erakorralise ülesütlemise avaldusest, siis saame ka omalt poolt kinnitada, et vallavalitsuse liikmed on tutvunud nii lastevanemate kui ka kooli töötajate tehtud helisalvestistega, kus on salvestatud nende endi vestlused Ale Sprengiga. Nii helisalvestiste kui ka muul moel kogutud informatsiooni põhjal on vallavalitsuse liikmed teinud kindlaks, et Ale Sprenk on lahendanud kooli juhtimisel olukordi direktorile sobimatult ja ebaprofessionaalselt ning tema käitumine ei ole olnud moraalsetest ja eetilistest põhimõtetest lähtuv. Siinkohal viitame, et vestlusi salvestanud isikute tegevus oli seaduslik ja õiguspärane, kuna iseenese vestlusi teiste isikutega on igal isikul õigus salvestada ja hiljem taasesitada ning sellised salvestused on käsitletavad teabesalvestistena (riigikohtu kriminaalkolleegiumi 26.03.2009 otsus nr 3-1-1-5-09).

Rõuge vallavanem Mailis Koger ja Rõuge vallavalitsus tervikuna ei tolereeri mitte mingil moel koolikiusamist ja teevad kõik endast oleneva, et vähendada ja ennetada Rõuge valla koolides koolikiusamist. See on ka põhjuseks, miks nii Rõuge vald kooli pidajana kui ka haridus- ja teadusministeerium on varem Varstu kooli endise direktori Ale Sprengi tähelepanu juhtinud asjaolule, et Varstu koolis ei ole välja töötatud ega vastu võetud regulatsiooni ja korda koolikiusamise juhtumitele reageerimiseks ja nendega tegelemiseks. 2015. aastal Eesti-Rootsi vaimse tervise ja suitsidoloogia instituudi tehtud uuringus kirjutatakse, et näiteks Lõuna-Eesti koolides on koolikiusamist tajunud 16,5 protsenti uuringus osalenud õpilastest, mistõttu on ka pelgalt statistilist tõenäosust arvestades naiivne hoolekogul väita, et Varstu kool on kiusamisvaba kool.

Ale Sprengi ametist vabastamine usalduse kaotuse tõttu ei olnud tingitud ühestki konkreetsest koolikiusamise juhtumist ega lastevanemate pöördumisest vallavalitsuse poole, vaid oli tingitud mitmest erinevast asjaolust. Juhul, kui soovite informatsiooni teiste põhjuste kohta, mis tingisid tema suhtes usalduse kaotuse, palume teil esitada järelepärimine Ale Sprengile. Seda põhjusel, et endise tööandjana ei pea eetiliseks ega ole ka isikuandmete kaitse seadusest lähtuvalt lubatud töövõtja ja tööandja vahelisi suhteid avalikustada.

Varstu kooli direktori kohuseid täidab kuni oktoobris algava koolivaheajani vallavanema poolt määratud isik ja Rõuge vallavalitsus korraldab konkursi uue direktori leidmiseks.”

Endine Varstu kooli klassijuhataja Ave Saluorg ütles, et on töötanud juba aasta pärast koondamist Võru linnas ja ei ole enam nende teemadega kursis. „Seetõttu ei oska ka antud olukorda kommenteerida,” nentis Saluorg.

Varstu kooli endist direktorit Ale Sprenki ei õnnestunud lehel tabada, sest puuduvad avalik e-posti aadress ja mobiiltelefoni number. Facebooki saadetud teatele Sprenk kolme päeva jooksul ei vastanud.

Küsitluse leiab siit: Maakonnalehe lugejate ootused digisisule


 

LOE VEEL

LOE VEEL

DIGILEHED

20 PÄEVA ENIMLOETUD