Menu

Võru Linnavalitsuse istung 29. mail

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Projektis osalemine 

Otsustati osaleda taotlejana Sotsiaalministeeriumi poolt väljakuulutatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks“ tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ taotlusvoorus projektiga "Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine Võru linnas, II etapp".

Projekti kestvus on kuni 24 kuud, kogumaksumus on kuni 70 000 eurot, millest Võru linna omafinantseering on kuni 10 500 eurot.

Detailplaneeringu kehtestamine 

Kehtestati "Vilja tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering". Planeeritava maa-ala suurus on u 0,26 ha. Planeeringu eesmärgiks on määrata maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa ning ehitusõigused pesula laiendamiseks ning kiirsöögikoha rajamiseks. Planeeringuga on määratud Vilja tn 1 krundile ehitusõigus ühe hoone rajamiseks. Suurim lubatud ehitisealune pind koos olemasoleva autopesulaga on 320 m², hoone maksimaalne kõrgus 6 m. Kinnistule on planeeritud kaks juurdepääsu, sh üks automaatpesulat teenindav juurdepääs olemasoleval kujul. Senine olemasolev juurdepääs kinnistu edelanurgas likvideeritakse, kagupoolne juurdepääs on ette nähtud korrastada. Vilja tn 1 kinnistu ida- ja põhjaossa on planeeritud avaliku kasutusega parkla.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Kinnistutele Käbi tänav T1, Laane tänav T1, Männiku tänav T1, Nõmme tänav T1, Oksa tänav T1 ja Vindi tänav T1 anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks, määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse algatamine

Algatati Vee tn 31 kinnistule üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusluba hoone laiendamiseks asukohaga Liiva tn 21 ning hoone ümberehitamiseks asukohaga F. R. Kreutzwaldi tn 59c.

Ürituse kooskõlastamine ja maa-alade sulgemine 

Mittetulundusühingule Eesti Akordioniliit anti nõusolek avaliku ürituse "XIV Võru akordionimuusikapäevade kontsert" läbiviimiseks 8. juunil 2019 kella 17.30–18.30 Võru Kesklinna pargis.

Korraldatakse avaliku ürituse "Võru keskväljaku avamine" eelproovid ja avasündmus 5.–8.06.2019.

Uue keskväljaku avamine toimub 8. juunil. Eelproovideks (5. juunil ja 7. juunil) suletakse ajavahemikul kella 18–21 väljak ning väljakuga piirnevad Seminari, Tartu ja Jüri tänava lõigud. Avaürituse toimumise päeval, 8. juunil suletakse korraldustoiminguteks ja ürituse läbiviimiseks eelnimetatud tänavalõigud kella 17–21 ja väljak kella 17–24. 

Avamispäeva üritused:

kell 16 oikumeeniline jumalateenistus Katariina kirikus
kell 18.30 tervituskõned keskväljakul
kell 19 tantsuetendus "Ilmaratas" keskväljakul
kell 20.30 Sirli ja Kerli Hellamaa kontsert Katariina kirikus
kell 21 noortedisko keskväljakul

Laenupakkumuste küsimine

Viiakse läbi pakkumuste küsimine laenu finantseerimislepingu sõlmimiseks. Pakkumised küsitakse SEB Pank AS-ilt, Swedbank AS-ilt, Coop Pank AS-ilt ja Luminor Bank AS-ilt.

LOE VEEL

LOE VEEL