Menu

Võru Linnavolikogu istung 19. juunil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel 

Võru linna 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitati Võru linna 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.

Aruandes on konsolideeritud Võru Linnavalitsuse, tema hallatavate asutuste, AS Võru Vesi, SA Võru Spordikeskus, SA Võru Pensionäride Päevakeskuse, SA Võru Kannel ja OÜ Taristuhaldus majandustulemused. Majandusaasta aruandele on teostanud audiitorkontrolli audiitorühing AUDEST AUDIITORTEENUSTE Osaühing.

Teenetemärgi andmine 

Võru  linna teenetemärgi pälvis pedagoog, endine Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi algklassiõpetaja Malle-Hedi Henning. Malle-Hedi on olnud avatud suhtleja, suureks eeskujuks paljudele õpilastele ja õpetajatele ning Võru haridusellu on ta andnud suure panuse.

Töötades Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi algklassiõpetajana, võttis ta oma südameasjaks käia võro keele õpetajate kursustel ja õpetada lastele võru keelt ja rahvatantsu. Malle oli pidev enesetäiendaja. Ta õppis iseseisvalt ja kursustel  ka inglise keelt ning sai õiguse õpetada oma klassides ka inglise keelt.Tänaseni leiavad mõned lapsevanemad üles õpetaja koduukse, et paluda teenekalt õpetajalt oma lapse tarbeks pedagoogilist abi.

Malle-Hedi on osalenud aktiivselt Kaika suveülikoolis, mis on võru ja laiemalt lõunaeesti keelele ja kultuurile pühendatud üritus.

Võru linna teenetemärki antakse välja alates 1994. aastast ja seni on selle saanud 33 isikut. Teenetemärk antakse Malle-Hedi Henningule üle Võru linna sünnipäevakontserdil, 17. augustil. Teenetemärgiga kaasneb 2000 euro suurune preemia.            

Linnavara võõrandamine otsustuskorras ja vara omandamine

Otsustati võõrandada tasuta otsustuskorras Võru linna omandis olevast F. R. Kreutzwaldi tn 39a kinnisasjast umbes 148 m² suurune osa liitmiseks F. R. Kreutzwaldi tn 39 kinnistuga ning omandatakse F. R. Kreutzwaldi tn 39 kinnistust umbes 132 m² suurune osa liitmiseks F. R. Kreutzwaldi tn 39a kinnistuga.

Võru linn omandas F. R. Kreutzwaldi tn 39a kinnistu kinkena kultuurimajale Kannel vajalike parkimiskohtade rajamiseks. Kinnistul paikneb hooneosa, mis on ehitisregistrisse kantud eraldiseisva hoonena, kuid ehituslikult moodustab terviku F. R. Kreutzwaldi tn 39 kinnistul asuva hoonega. Võru linn ei vaja hoonet ja seda ümbritsevat teenindusmaad valitsemise otstarbel. Otstarbekas on omandada parkimiskohtade rajamiseks maad F. R. Kreutzwaldi tn 39 kinnistu koosseisust.

Linnavara võõrandamine otsustuskorras ja vara omandamine

Otsustati võõrandada Kroonikeskus OÜ-le Võru linnale kuuluvast Kooli tn 8 kinnisasjast umbes 1917 m² suurune osa hinnaga 10 eurot/m² liitmiseks Kooli tn 6 kinnisasjaga tingimusel, et Kroonikeskus OÜ võõrandab Võru linnale Kooli tn 4 kinnisasjast umbes 209 m² suuruse osa (jalgtee) hinnaga 10 eurot/m² liitmiseks Kooli tn 8 kinnisasjaga.

Käesoleval ajal ei vaja Võru linn võõrandatavat kinnistu osa valitsemise otstarbel, kuna rajatava Koreli oja rekreatsiooniala ehitusprojekt antud maa-ala sihtotstarbelist kasutusele võtmist ette ei näe.

Kroonikeskus OÜ vajab maa-ala Kagukeskuse toimimiseks ja teenindamiseks ning parkla rajamisega paranevad piirkonna parkimistingimused. Kooli tn 4 kinnistul asuv jalgtee ühendab Liiva ja Kooli tänavaid, on aktiivses kasutuses ning vajalik linna avaliku teena.

Detailplaneeringu kehtestamine

Kehtestati "Kalmuse tn 16a ja lähiala detailplaneering".

Planeeringuala suurusega u 2 ha asub Taara asumis Kalmuse tänava ja Koreli oja vahel. Planeeringuga jagati Kalmuse tn 16a katastriüksus kuueks elamumaa ja üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks. Määrati lubatud hoonestusalad ja maakütte rajamise võimalus Koreli ojja. Planeeringulahendus muudab Võru linna üldplaneeringut.

Detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Algatatakse Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga muuta maa-ala sihtotstarvet, määrata ehitusõigused vabaajakeskuse püstitamiseks ja teede, parkimise ning tehnovõrkude paigutused. Algatatakse ka keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku Luha tn 16 kinnistule esitas aktsiaselts „Jonny“. Planeeritava maa-ala suurus on u 10 ha. Planeeringu algatamise ettepaneku kohaselt soovitakse määrata ehitusõigused multifunktsionaalse vabaajakeskuse hoone püstitamiseks, kuhu on planeeritud täismõõtmetega jäähall, tennisehall, ujula-spaa, kino, hotell. Kogu planeeritav hoonealune pind on umbes 19 000 m². Samuti soovitakse planeerida alad võrkpalli, tennise, korvpalli, squashi väliväljakutele, pargile ja koerte jalutamise väljakule. Maakasutuse sihtotstarbeks kavandatakse määrata ärimaa, üldkasutatav maa ja transpordimaa. Maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguste määramine Luha tn 16 kinnistule muudab Võru linna üldplaneeringut.

Maakasutuse juhtotstarbe muutmine ei põhjusta olulist linnaruumilist mõju arvestades, et ka üldplaneeringus määratud otstarve eeldab ala hoonestamist ja selleks vajaliku taristu rajamist. Nii turismi kui kohalike elanike heaolu seisukohalt on oluline kavandatava vabaajakeskuse olemasolu Võru linnas. Luha tn 16 kinnistu on sobilik, kuna on piisava suurusega, hea ligipääsuga ning lähedus teiste äriettevõtetega võimaldab luua ühtse äri- ja teeninduspiirkonna. Vabaajakeskusesse on planeeritud veekeskus, mille rajamise toetamine on välja toodud investeeringuna Võru linna arengukavas. Koostatava planeeringuga ei ole lubatud katkestada Võru linna peamiselt puhkealana väljaarendatavat nn "rohelist ringi", mis on oluline ühendus linna rekreatsioonialade vahel.

"Võru linna arengukava 2017–2035" muutmine

Volikogus läbis esimese lugemise Võru linna arengukava 2017–2035 tegevuskava muutmise eelnõu. Tegevuskavast on välja on võetud teostatud tegevused, tegevusi ja aastaarve on täpsustatud ning juurde on lisatud tegevusi, mille teostamine plaanitakse lähiaastatel.
Muudatusettepanekuid oodatakse 27. augustiks 2019.

LOE VEEL

LOE VEEL