Menu

Võru Linnavolikogu istung 13. novembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra muutmine

Muudeti Võru Linnavolikogu 09.03.2016 määrust nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" puudega isiku hooldamise korraldamise toetuse osas, mis võimaldab suunata Võru linna 2020. aasta eelarvelised vahendid vajalike hoolekandeliste teenuste osutamiseks ja arendamiseks.

Eraüldhariduskooli tegevuskulutoetus

Võru linnas tegutsev SA Werrone on esitamas taotlust Haridus- ja Teadusministeeriumile, et saada eraüldhariduskooli Väike Werrone Kool tegevuskulude katmiseks riigieelarvest tegevuskulutoetust. Taotlusel on vajalik ka kohaliku omavalitsuse nõusolek. Volikogu otsustas, et Võru linn annab Haridus- ja Teadusministeeriumile nõusoleku Väike Werrone Koolile tegevuskulutoetuse eraldamiseks. Nõusolek kehtib seni, kuni Väike Werrone Kool juhindub oma õppetöös waldorfpedagoogikast ehk tagatud on hariduslik mitmekesisus Võru linnas.

Eraüldharidusasutuste toetus 2020. aastaks

Kehtestati eraüldharidusasutuste toetamine Võru linna sissekirjutusega õpilaste eest 2020. aastaks.
2020. aastal toetatakse:

- Eraüldhariduskoole, kus õpib rahvastikuregistri andmetel Võru linna laps, tegevuskulude katmisel osas, mis jääb riigieelarvelise toetuse ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses 2020. aastaks kehtestatud õppekulu vahele.

- Eraüldhariduskoole, kuhu laps on õppima asunud Võru linna lastekaitsespetsialisti ettepanekul, tegevuskulude katmisel summas kuni 130 eurot kuus. Vajadusel toetatakse lapsi õpilaskodu kulude katmisel summas kuni 200 eurot kuus õpilase kohta reaalselt kasutatud õpilaskodu teenuse eest.

- Võru linnas tegutsevaid eraüldhariduskoole, kus õpib rahvastikuregistri andmetel Võru linna laps, tegevuskulude katmisel riigieelarvelise toetuse ja tegeliku tegevuskulu vahe osas, kuid mitte enam kui 130 eurot kuus.

2020. aastal toetatakse eralasteaedu, kus käib rahvastikuregistri andmetel Võru linna laps, majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmisel kokkuleppelises summas, kuid mitte enam kui on Võru linna poolt kinnitatud lasteaiakoha arvestuslik maksumus.

Võru Linnavolikogu läbirääkimiste komisjoni moodustamine

Volikogu otsustas alustada Võru linna koolieelsete lasteasutuste õpetajate volitatud esindajatega õpetajate töötasu alammäära osas läbirääkimisi 2020. eelarveaastaks. Moodustati komisjon, kuhu kuuluvad: esimees Juri Gotmans, aseesimees Tarmo Piirmann, liikmed Ene Liivamägi, Anti Allas, Sixten Sild, Anita Kikas, Kerstin Tammjärv, Helga Ilves, Esko Hillep, Anti Haugas.

LOE VEEL

LOE VEEL