Menu

Võru Linnavolikogu istung 8. juunil 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Linnavalitsus FOTO: Aigar Nagel

Projektis osalemine

Otsustati osaleda partnerina Euroopa Komisjoni poolt väljakuulutatud LIFE Integreeritud Projektide Kliimamuutuste leevendamise alamprogrammis projektiga "Looduspõhiste ja nutikate lahenduste väljatöötamine ja demonstreerimine linnade kliimataluvuse parandamiseks Lätis ja Eestis".

Linnade koostööprojekti kestvus on kuni 60 kuud (2022 IV kv–2027 III kv), eeldatav kogueelarve on  5 144 488,31 eurot, Võru linna tegevused eelarves on  kuni 330 705 eurot, millest omafinantseering kuni 132 282 eurot.  

Projekt keskendub üleujutustele, mis on põhjustatud linna drenaažisüsteemi ülekoormusest äärmuslike sademete tõttu, ning rohelise infrastruktuuri ja looduspõhiste lahenduste kasutamisele.

Võru pilootala on soine piirkond Roopa, Luha ja Piiri tänavate vahel. Sellel alal loodetakse projekti tulemusel leida tark lahendus piirkonna sademevee kasutamiseks ja ärajuhtimiseks.

Halduslepingu sõlmimine

Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitakse haldusleping, mis võimaldab sõjapõgenikele eluaseme kulude ühekordset hüvitamist ning tõlkekulude katmist.

Võru linna teenetemärgi andmine

Salajasel hääletusel otsustati tänavune teenetemärk omistada Võru Järve Kooli direktorile Reet Kangrole.

Reet Kangro on panustanud üle 25 aasta intellektipuudega laste ja noorte heaolusse ning nende perede elukvaliteedi edendamisse. Tema eesvedamisel alustas Võru linnas 1996. aastal õppetööd Võru Järve Kool. Samuti on tema teeneks sellele järgnenud kümnendil loodud MTÜ Toetuskeskus Meiela organisatsiooni asutamine ja ülesehitamine.

„Võib julgelt väita, et just Reet Kangro nimega saab seostada toimetulekuõppe järjepidevat arengut ja erivajadustega õpilastele pakutavate tervikteenuste kvaliteeditõusu Võru linnas ja piirkonnas. See on olnud tema elutöö, millest omakorda on saanud innustust ja tuge väga paljud lapsevanemad,  aga ka kohalik kogukond ja omavalitsused hariduskorraldajatena,“ seisab esitatud iseloomustuses.

Reet on paistnud silma oma järjepideva, põhjaliku ja pühendunud töö ning eesmärgipärase tegutsemisega – ikka selleks, et vaimupuudega laste ja noorte ning nende pereliikmete elu oleks täisväärtuslik. Et nad tunneksid end ühiskonnas kaasatuna ja hoituna.

Viimastel aastatel on Reet olnud südikalt toimetamas Võru Järve Koolile uue õppehoone ehitusprojekti ettevalmistustega, olles Võru Linnavalitsusele selles protsessis hindamatu koostööpartner oma teadmiste ja kogemustega.

Hindamatult suur on olnud Reet Kangro panus nii Võru linna kui ka piirkondliku haridusmaastiku uuendajana intellektipuudega lastele ja noortele elamisväärsete kaasaegsete võimaluste loomisel. Tema missiooniks on olnud nende huvide eest seismine, toetamine ja meie keskel (tähelepanus) hoidmine.

Võru linna teenetemärki antakse välja alates 1994. aastast. Teenetemärk antakse üle Võru linna sünnipäevale pühendatud pidustustel. Teenetemärgiga kaasneb aumärk ja preemia 2000 eurot.

"Võru linna arengukava 2017–2035" muutmine

Volikogus läbis esimese lugemise Võru linna arengukava 2017–2035 tegevuskava muutmise eelnõu. Tegevuskavast on välja võetud teostatud tegevused, täpsustatud on tegevusi ja aastaarve ning lisatud on lähiaastatel plaanitavad tegevused.

Muudatusettepanekuid oodatakse kuni 26. augustini 2022.

LOE VEEL