Menu

AS Võru Vesi saab täiendavat toetust suuremahulise veemajandusprojekti elluviimiseks

  • Kirjutas AS Võru Vesi

FOTOD: Aigar Nagel

2019. aasta keskel sai AS Võru Vesi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) otsuse, millega Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond toetab Võru reoveekogumisala veemajandusprojekti.

2019. aasta lõpus tegi KIK otsuse toetada AS-i Võru Vesi suuremahulist veeprojekti täiendavate rahaliste vahenditega. Saadud lisavahenditega laiendab AS Võru Vesi olemasolevat Võru reoveepuhastit ning ehitatakse välja sademeveetorustikud erinevatel Võru linna tänavatel. Projekti ehitustööd peavad valmima hiljemalt 2022. aasta lõpuks.

Projekti eesmärgiks on laiendada olemasolevat AS-ile Võru Vesi kuuluvat veetaristut, et osutada teenust suuremas osas Võru linnas ning Võru vallas asuvates endistes aianduspiirkondades Võrumõisa külas ja Navi külas Ehitajate teel. Samuti on projekti eesmärgiks rekonstrueerida amortiseerunud torustikud Võru linnas, et parandada tarbijateni jõudvat joogivee kvaliteeti ja vähendada reoveepuhastile lisanduvat liigvee kogust. Lisaks torutöödele soetab AS Võru Vesi projekti raames kriisiolukorra seadmed, mille abil on elektrikatkestuste ajal võimalik tagada veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenused.

Projekti kogumaksumuseks on kujunenud 14,4 miljonit eurot, millest Ühtekuuluvusfondi poolne toetus on 10,6 miljonit eurot. Projekti aitavad ellu viia Võru linn ja Võru vald, kes osaliselt rahastavad projekti omafinantseeringu.

Kokku ehitatakse 24,9 km veetorustikke, 31,8 km kanalisatsioonitorustikke, 13,3 km sademeveetorustikke ja 17 reoveepumplat.

Projekti tulemusena on Võru reoveekogumisala elanikel võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett ning on tagatud reovee kokku kogumine ja puhastamine.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD