Menu

Võru linnavalitsuse istung 1. septembril 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Õpilaste arvu suurendamine klassis

Võru Kreutzwaldi Koolil lubati suurendada 2021/22. õppeaastal õpilaste arvu üle "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 26 lõikes 1 sätestatud piirnormi 2.c, 2.d ja 4.a klassis 25 õpilaseni ning 8.a klassis 26 õpilaseni.

Võru Kesklinna Koolil lubati suurendada 2021/22. õppeaastal õpilaste arvu üle "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 26 lõikes 1 sätestatud piirnormi 3.b klassis kuni 25 õpilaseni.

Haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad

Kehtestati alates 1. septembrist 2021 Võru linnavalitsuse hallatavate haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad ning tunnistati kehtetuks Võru linnavalitsuse 3. veebruari 2021  korraldus nr 79 "Haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad" ning Võru Linnavalitsuse 28. juuli 2021 korraldus nr 519 "Võru Linnavalitsuse 3. veebruari 2021 korralduse nr 79 "Haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad" muutmine".

Mittenõustumine maa riigi omandisse jätmisega

Otsustati mitte nõustuda Telliskivi tn 3a (sihtotstarve sihtotstarbeta maa, pindala 668 m²) maaüksuse riigi omandisse jätmisega.

Riigi omandisse taotletav maaüksus ei ole iseseisvalt kasutatav, kuna paikneb Telliskivi tn 3 kinnisasja sisehoovis. Maaüksusest umbes 78 m² suuruse ala hõlmab juurdepääsutee ning naaberkinnistutel asuvad hooned paiknevad kinnistu piiril, mistõttu on suurem osa maaüksusest kitsendatud tuleohutuskujudega. Arvestades maakorralduse ja planeerimise nõudeid ning piirkonna krundistruktuuri, ei ole põhjendatud Telliskivi tn 3a eraldiseisva kinnisasja moodustamine, vaid see on otstarbekas erastada piirneva Telliskivi tn 3 kinnisasjaga liitmiseks.

Ehitusloa väljastamine

Väljastati ehitusluba laohoone laiendamiseks ja ümberehitamiseks asukohaga Kivi tn 23.

Kasutusloa väljastamine

Väljastati kasutusluba küttegaasihoidlale asukohaga Pikk tn 23.

LOE VEEL

LOE VEEL