Menu

Võru Linnavalitsuse istung 4. septembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Aasta õpetaja komisjoni moodustamine 

Moodustati Võru Linnavalitsuse alatine komisjon "Aasta õpetaja komisjon" ning kinnitati komisjoni koosseis: Anti Allas (esimees, linnapea), Sixten Sild (aseesimees, abilinnapea), Ene Liivamägi (Võru Kreutzwaldi Kooli õppejuht)Anita Kikas (haridusnõunik) ja Inge Tolga (kultuurinõunik). 

Komisjoni ülesandeks on esitada linnavalitsusele ettepanek nende Võru linna õpetajate tunnustamiseks, kellel on väljapaistvad töötulemused õpilaste/laste innustamisel, kes on kaasa aidanud õpilaste/laste töökateks ja aktiivseteks kujunemisel ning tegelenud pidevalt enesetäiendusega. Tunnustuse saavad kolm õpetajat eelneva aasta töö tulemuste põhjal, üks kuni 8-aastase tööstaažiga noor õpetaja oma väljapaistva töö põhjal ja üks vähemalt 30-aastase staažiga õpetaja aastatepikkuse töö põhjal. Tunnustatakse kooli, lasteaia, huvikooli  ja erahuvikooli õpetajaid. Taotluse tunnustuse omistamiseks võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud haridusasutuse hoolekogule või eraõigusliku haridusasutuse juhatusele, kes teeb nende hulgast oma valiku ja esitab kandidaadid Võru Linnavalitsusele. 

Koolieelse lasteasutuse õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamine 

Kinnitati 2019/2020. õppeaastal Võru linna koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastatud laste nimekirjad. 

Ürituse kooskõlastamine ning parkla, puhkeala ja tänavate sulgemine

Võru Kesklinna Koolile anti nõusolek avaliku ürituse "Võru Kesklinna Kooli heategevuslik sünnipäevajooks" korraldamiseks ning parkla, puhkeala ja tänavate sulgemiseks 26. septembril 2019 kella 16–20.30 Võru linnas (stardiala Roosisaare silla juures, start kell 18) vastavalt asendiplaanile. 

Osalevad kesklinna kooli pere (töötajad, õpilased, vilistlased, lastevanemad) ja teised Võru linna koolid. Kooli 45. sünnipäevale pühendatud heategevusliku jooksuga propageeritakse liikumist ning muudetakse vabatahtlike annetuste toel kooli õuevahetunnid sisukamaks ja aktiivsemaks

Linnavara mahakandmine 

Otsustati kanda maha Võru Kesklinna Kooli multifunktsionaalse spordiväljaku kunstmurukate, maksumusega 7213 eurot 24 senti ja selle akumuleeritud kulum 7213 eurot 24 senti seisuga 1. juuli 2019. Võru Kesklinna Kooli minijalgpalliväljakul toimunud kunstmurukatte vahetuse ja uue katte paigalduse käigus eemaldati vana amortiseerunud kate ning utiliseeriti ehitaja poolt. 

Isikliku kasutusõiguse seadmine 

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Petseri tänav T1 kinnistule (pindala 5082 m², sihtotstarve transpordimaa) ning määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused. 

Kanepi tn 16 ja Tulbi tn 13 katastriüksuste liitmine 

Nõustuti Kanepi tn 16 (pindala 1200 m², sihtotstarve 100% elamumaa) ja Tulbi tn 13 (pindala 794 m², sihtotstarve 100% elamumaa) katastriüksuste liitmisega. Moodustatavale katastriüksusele määrati aadress Kanepi tn 16 ja sihtotstarve 100% elamumaa. 

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluste algatamine 

Algatati avatud menetlus Tulika tn 13 kinnistule üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks ning avatud menetlus Mündi tn 15 kinnistule kaksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks. 

Ehitusloa väljastamine 

Väljastati ehitusluba kaugküttetorustiku ehitamiseks asukohtadega F. R. Kreutzwaldi tn 54 ja Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav. 

Kasutuslubade väljastamine 

Väljastati kasutusluba laiendatud üksikelamule asukohaga Heina põik tn 4. 

LOE VEEL

LOE VEEL