Menu

Võru linnavolikogu istung 9. septembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Võru linna 2020. aasta lisaeelarve

Võeti vastu Võru linna 2020. aasta lisaeelarve.

Põhitegevuse tulu kaupade ja teenuste müügist suureneb 15 432 eurot, mis on Võru Järve Kooli, Võru Kreutzwaldi Kooli ja Võru Kesklinna Kooli ning Varajase Kaasamise Keskus MTÜ vahelise lepingu raames puudega lastele teenuste (tugiisikuteenus, lapsehoiuteenus) osutamise tulu.

Toetusi on eraldatud 47 704 eurot erinevate projektide toetuseks, sellest lasteaedadele 12 761 ja koolidele 29 089 eurot, huvikoolidele 3354 eurot ja linnavalitsusele 2500 eurot. Suuremad toetused on SA Archimedes poolt Võru Kreutzwaldi Koolile eraldatud 12 647 eurot, Eesti Töötukassa poolt Võru Lasteaiale Sõleke "esimese töökoha" palgatoetus 4852 eurot, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt eraldatud toetus Võru Kesklinna Kooli projektile "Väärtusta keskkonda ja elurikkust" 4327 eurot ja Haridus- ja Noorteametilt eraldatud toetus projektile "Teadliku õpetaja kursus Võru Kesklinna Koolis" 3849 eurot.

Linnavalitsusele on eraldatud toetus energianädala korraldamiseks SA Keskonnainvesteeringute Keskus poolt 1500 eurot ja toetus vähekindlustatud perede lastetoitlustamiseks 1000 eurot MTÜ "Koos Laste Heaks" poolt.

Põhitegevuse kuludesse on lisatud toetusvahendid vastavalt sihtotstarbele. Teenuste tulu on lisatud eelarvesse teenustega seotud kulude finantseerimiseks.
Investeerimistegevuse eelarvesse on lisatud Tallinna mnt rekonstrueerimise planeeritav kulu 550 000 eurot, sellest 340 000 eurot moodustab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi investeeringutoetus. 92 000 eurot on lisatud linnamajanduse osakonna eelarvesse Võru linna 2020. aasta eelarve reservide arvel, sellest Kubija rekreatsiooni- ja tervisekeskuse täiendava valgustuse ehitamiseks 12 000 eurot ja Taara linnaosa mänguväljaku lõplikuks väljaehitamiseks 80 000 eurot. Võru Muusikakool paigutab majanduskulude eelarvest ümber 14 790 eurot tiibklaveri soetuseks, majanduskulude kokkuhoid on tekkinud seoses COVID-19 haigust põhjustava viiruse leviku piiramisega kaasnenud eriolukorra tõttu ära jäänud ürituste, kontsertide ja konkursside eelarves.
Lisaeelarve põhitegevuse tulem on 14 790 eurot.

Pärast lisaeelarve vastuvõtmist on Võru linna 2020. aasta eelarve kogumaht 27,9 miljonit eurot.Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2020–2025

Võeti vastu Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2020–2025 ning tunnistati kehtetuks Võru Linnavolikogu 4. veebruari 2015 määrus nr 2 "Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2015–2020 vastuvõtmine".

Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava sisaldab üldist ülevaadet linnast, jäätmemajanduse hetkeolukorra kirjeldust ja ülevaadet ning analüüsi jäätmemajandusega seonduvatest probleemidest, püstitades jäätmehoolduse eesmärgid aastateks 2020–2025 ning esitades tegevuskava eesmärkide elluviimiseks. Jäätmekavas tuuakse välja ka püstitatud eesmärkide täitmiseks vajalikud ettevalmistavad tegevused.


Võru Linnavolikogu 20. septembri 2017 määruse nr 14 "Võru linna arengukava 2017–2035" muutmine
 
Muudeti Võru Linnavolikogu 20. septembri 2017 määruse nr 14 „Võru linna arengukava 2017–2035“ ja kehtestati see uues redaktsioonis. Uues redaktsioonis kajastuvad arengukava tegevuskavasse tehtavad muudatused ning lisanduvate aasta 2025+ tegevuste kirjed.
 
Arengukava muutmine tulenes vajadusest arvestada 2020. aastal teostatud ning 2021. aastaks kavandatud tegevustega ning vajadusest muuta arengukava tegevuskava ja investeeringute kava selliselt, et see kajastaks viit eelseisvat eelarveaastat (15. oktoobri seisuga), samuti vajadusest saada ülevaade muutustest, mis on linnas toimunud - nt rahvastik, tööhõive jne.
Arengukavast on välja võetud teostatud tegevused, tegevusi ja aastaarve on täpsustatud ning juurde on lisatud lähiaastateks planeeritud tegevused.
Määrus jõustub 1. oktoobril 2020. aastal.
 
Võru Linnavolikogu 8. jaanuari 2012 määruse nr 1 „Võru linna põhimäärus“ muutmine
 
Toimus Võru Linnavolikogu 8. jaanuari 2012 määruse nr 1 „Võru linna põhimäärus“ muudatuse esimene lugemine, mille käigus taotleti nimetatud põhimääruse paragrahvi 57 muutmist ja lõige 11 lisamist järgmises sõnastuses: "Lisaks arengukavadele võib Võru linnal olla ka muid arengudokumente. Viidatud arengudokumendiga hõlmatava perioodi pikkus võib ületada Võru linna arengukava perioodi. Käesolevas lõikes käsitletav arengudokument peab olema vastu võetud linnavolikogus.".

Vaideotsus Paavo Kaisi vaide lahendamise kohta
 
Otsustati jätta rahuldamata Paavo Kaisi vaie Võru Linnavolikogu 13. mai 2020 otsuse nr 8 „Räpina mnt 4, 6, 6a, 6b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise kohta“ tühistamiseks.
 
Võru Linnavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis
 
Kehtestati Võru Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 15. septembrist 2020. Sellega kaob üks ametikoht (planeerija-projektijuht) ja luuakse juurde üks töökoht (projektijuht).
 
Kokku on 15. septembrist  2020 linnavalitsuses jätkuvalt 61 teenistuskohta (neist ametikohti 43 ja töökohti 18).

Võru Linnavolikogu 24. novembri 2017 otsuse nr 50 "Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine" muutmine
Seoses linnavolikogu liikme Halliki Karba volituste ajutise peatamisega muudeti Võru Linnavolikogu 24. novembri 2017 otsuse nr 50 "Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine" punkti 1 ja sõnastati see järgmiselt: "Lugeda valituks Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmeteks/liikmeks: Helga Ilves; Viktor Puolakainen; Argo Mõttus.".

Võru Linnavolikogu 24. novembri 2017 otsuse nr 49 "Võru Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine" muutmine
Seoses linnavolikogu liikme Halliki Karba volituste ajutise peatamisega muudeti Võru Linnavolikogu 24. novembri 2017 otsuse nr 49 "Võru Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine" punkte 1.2. ja 1.3. Keskkonnakomisjoni esimeheks valiti Olev Lüütsepp ja aseesimeheks Martin Kikas ning korrakaitsekomisjoni esimeheks Ester Peterson ja aseesimeheks Argo Mõttus.

LOE VEEL

LOE VEEL