Menu

Võru Linnavalitsuse istung 28. oktoobril 2020

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Osalemine vanemlusprogrammis "Imelised aastad" sügis 2021

Otsustati osaleda Tervise Arengu Instituudi poolt koordineeritud tõenduspõhises vanemlusprogrammis "Imelised aastad" perioodil august kuni detsember 2021.
Projekti kogumaksumus on 8600 eurot. Tervise Arengu Instituudi poolne vanemlusprogrammi rahastamine on kuni 75% projekti kogumaksumusest.

Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade sulgemised

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 20. novembril 2020 kella 9–16 linna keskväljakul.

Mittetulundusühingule Võrumaa Talupidajate Liit anti nõusolek avaliku ürituse "Uma Mekk XI suurlaat" korraldamiseks 7. novembril 2020 kella 9–15 Võru linna keskväljakul.
Liikluseks suletakse kella 6–17 Seminari tänav ning Jüri tänav (lõigus Tartu tänav kuni L. Koidula tänav).

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks aktsiaseltsi Eesti Raudtee kasuks kinnistule Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav ning määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.

Katastriüksuse jagamine

Nõustuti Paju tn 8 katastriüksuse (pindala 638 m², sihtotstarve 100% elamumaa) jagamisega kaheks. Moodustatavatele maaõksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

Paju tn 8, sihtotstarve 100% elamumaa;
Paju tn 8a, sihtotstarve 100% elamumaa.

Loa andmine vallasvara võõrandamiseks

Võru Muusikakoolile anti luba võõrandada linnavara, kabinetklaver Estonia läbi enampakkumise.

Detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine

Kinnitati lähteseisukohad Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamiseks.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba üksikelamu ehitamisele asukohaga Koreli tn 25.

Teenuste hindade kehtestamine

Kehtestati väljaspool Võru Linnavalitsuse ametiruume ametniku poolt abielu piduliku sõlmimise kinnitamise teenuse hinnaks perioodil 1. jaanuar 2021 kuni 31.

detsember 2021:Jüri tn 12, Võru linn 75 eurot;

Võru linnas (v.a Jüri tn 12) 150 eurot;

Võru maakonnas 250 eurot;

väljaspool Võru maakonda 400 eurot.

Teenuste hinnad võrreldes 2020. aastaga ei muutunud.

LOE VEEL

LOE VEEL